Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cộng, trừ số hữu tỉ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 2.2 (Sách bài tập - tập 1 - trang 7)

Tổng \(\dfrac{a}{b}+\dfrac{-a}{b+1}\) bằng :

(A) \(\dfrac{a}{b\left(b+1\right)}\)                                    (B) \(0\)

(C) \(\dfrac{1}{b\left(b+1\right)}\)                                    (D) \(\dfrac{2ab+1}{b\left(b+1\right)}\)

Hãy chọn đáp đúng ?

Hướng dẫn giải

đáp án đúng là A nha

tích nha^^

Bài 2.3 (Sách bài tập - tập 1 - trang 8)

Kết quả của phép tính \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}.\dfrac{-6}{10}\) là :

(A) \(-\dfrac{6}{10}\)                   (B) \(\dfrac{7}{15}\)                     (C) \(-\dfrac{7}{15}\)                       (D) \(\dfrac{6}{10}\)

Hãy chọn đáp án đúng ?

Hướng dẫn giải

xin lỗi mk sai

sửa lại:

\(\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}.\dfrac{-6}{10}=\dfrac{20}{30}+\dfrac{-6}{30}=\dfrac{14}{30}=\dfrac{7}{15}\)

\(\Rightarrow\)đáp án đúng là B

ps:xin lỗi các bạn mk nhầm

Bài 2.4 (Sách bài tập - tập 1 - trang 8)

Tính nhanh :

                     \(A=\dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{4}-\left(-\dfrac{3}{5}\right)+\dfrac{1}{72}-\dfrac{2}{9}-\dfrac{1}{36}+\dfrac{1}{15}\)

Hướng dẫn giải

A = \(\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{15}\right)-\)\(\left(\dfrac{3}{4}+\dfrac{2}{9}+\dfrac{1}{36}\right)+\)\(\dfrac{1}{72}\)

= \(1-1+\dfrac{7}{12}\)

=\(\dfrac{1}{72}\)

Bài 2.6* (Sách bài tập - tập 1 - trang 8)

Tính nhanh :

            \(C=\dfrac{1}{100}-\dfrac{1}{100.99}-\dfrac{1}{99.98}-\dfrac{1}{98.97}-....-\dfrac{1}{3.2}-\dfrac{1}{2.1}\)

Hướng dẫn giải

C= \(\dfrac{1}{100}-\)(\(\dfrac{1}{1.2}\)+\(\dfrac{1}{2.3}\)+...+\(\dfrac{1}{98.99}\)+\(\dfrac{1}{99.100}\)

\(=\dfrac{1}{100}-\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{98}-\dfrac{1}{99}+\dfrac{1}{99}-\dfrac{1}{100}\right)\)

=\(\dfrac{1}{100}-\left(1-\dfrac{1}{100}\right)\)

= \(\dfrac{1}{100}-\dfrac{99}{100}\)

=\(\dfrac{-98}{100}=-\dfrac{49}{50}\)

Bài 2.5 (Sách bài tập - tập 1 - trang 8)

Tính nhanh :

              \(B=\dfrac{1}{5}-\dfrac{3}{7}+\dfrac{5}{9}-\dfrac{2}{11}+\dfrac{7}{13}-\dfrac{9}{16}-\dfrac{7}{13}+\dfrac{2}{11}-\dfrac{5}{9}+\dfrac{3}{7}-\dfrac{1}{5}\)

Hướng dẫn giải

\(B=\dfrac{1}{5}-\dfrac{3}{7}+\dfrac{5}{9}-\dfrac{2}{11}+\dfrac{7}{13}-\dfrac{9}{16}-\dfrac{7}{13}+\dfrac{2}{11}-\dfrac{5}{9}+\dfrac{3}{7}\)\(-\dfrac{1}{5}\)

\(B=\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{5}\right)+\left(-\dfrac{3}{7}+\dfrac{3}{7}\right)+\left(\dfrac{5}{9}-\dfrac{5}{9}\right)-...\)

\(B=-\dfrac{9}{16}\)

Bài 2.1 (Sách bài tập - tập 1 - trang 7)

Số \(-\dfrac{7}{12}\) là tổng của hai số hữu tỉ âm :

(A) \(-\dfrac{1}{12}+\dfrac{-3}{4}\)                                 (B) \(\dfrac{-1}{4}+\dfrac{-1}{3}\)

(C) \(\dfrac{-1}{12}+\dfrac{-4}{6}\)                                   (D) \(\dfrac{-1}{6}+\dfrac{-3}{2}\)

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải

B

Có thể bạn quan tâm