Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 52 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

a) Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 3 cm

b) Cho điểm A, vẽ đoạn thẳng AB = 2,5 cm

c) Vẽ đoạn thẳng CD = 3,5 cm

Hướng dẫn giải

a) Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM= 3cm

O x M 3cm

b) Cho điểm A,vẽ đoạn thẳng AB = 2,5 cm

A B 2,5cm

c) Vẽ đoạn thẳng CD = 3,5 cm

C D 3,5cm

Bài 56 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

Trên tia Ox :

a) Vẽ OA = 1cm; OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

b) Vẽ OC = 3cm. Hỏi trong ba điểm A, B, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Hướng dẫn giải

a) OA = 1cm; OB = 2cm.

\(OA< OB\left(1cm< 2cm\right)\)

Nên trong ba điểm O, A, B điểm nằm giữa hai điểm còn lại là điểm A.

(Xem hình vẽ)

b) OC = 3cm.

\(OA< OB< OC\left(1cm< 2cm< 3cm\right)\)

Nên trong ba điểm A, B, C điểm nằm giữa hai điểm còn lại là điểm B.

(Xem hình vẽ).

O A B C x 1cm 2cm 3cm

Bài 58 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 12 cm

b) Xác định các điểm M, P của đoạn thẳng AB sao cho AM = 3,5cm, BP = 9,7cm

c) Tính MP

Hướng dẫn giải

a) + b)

A P M B ( e vẽ k chính xác ạk )

c) \(MP=1,2cm\)

Bài 9.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 136)

a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 2OA, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = OB

b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC

Hướng dẫn giải

a) Do OB = 2OA và OA = 3cm nên OB = 6cm . Bt OC = OB

=> OC = 6cm

Từ đó ta vẽ đc đoạn OA , OB , OC như hình sau :

t C O A B ( E vẽ hơi xấu :(( )

b) Khi đó , do OA và OB cùng thuộc tia Ot và OA < OB nên điểm A nằm giữa 2 điểm O , B . Từ đó OB = OA + AB => AB = 6 - 3 = 3( cm )

Vì OC nằm trên tia đối của tia Ot còn tia OA thuộc tia Ot nên điểm O nằm giữa C , A nên ta có thể tính độ dài của đoạn AC theo cách sau :

CA = CO + OA

=> CA = 6 + 3 = 9 ( cm )

Cx vì OC nằm trên tia đối của Ot còn OB thuộc tia Ot nên điểm O cx nằm giữa C , B . Như vậy , BC = BO + OC

=> BC = 6 + 6 = 12( cm )

Bài 55 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

Cho đoạn thẳng AB (h.16)

a) Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng CE dài gấp đôi đoạn thẳng AB

b) Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng EG dài gấp đoạn thẳng AB

Hướng dẫn giải

a) Vẽ Cx bất kì , dùng compa chuyển độ dài AB lên tia Cx , có CD = AB. Lại chuyển AB thành DE . Khi đó CE = 2AB

b) Lm tương tự phần a , chuyển 3 lần độ dài AB

Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 136)

Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 5cm và OC = 10cm

Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC

Hướng dẫn giải

a) Ta vẽ đc đoạn OA , OB , OC như hình sau :

t O A B C

b) Khi đó do OA < OB nên A nằm giữa O và B . Tương tự , do OA < OB < OC nên B nằm giữa A và C

Vì OB = OA + AB

=> AB = 5-2 = 3(cm)

Tương tự , OC = OB + BC

=> BC = 10- 5 = 5(cm)

Ta có thể tính độ dài đoạn AC theo cách sau :

OC = OA + AC

=> AC = 10-2 = 8(cm)

Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 136)

a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 7cm, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = 5cm

b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC

Hướng dẫn giải

a) Ta vẽ xx OA , OB , OC như hình sau :

t C O A B ( Vẽ xấu mog mn thông cảm :v )

b) Khi đó , do OA và OB cùng thuộc tia Ot và OA < OB nên điểm A nằm giữa O , B

Từ đó OB = OA + AB

=> AB = 7 - 3 = 4(cm )

Do OC nằm trên tia đối của tia Ot còn OA thuộc tia Ot nên điểm O nằm giữa C , A . Cx vì OC nằm trên tia đối của Ot còn OB thuộc tia Ot nên điểm O cx nằm giữa 2 điểm C , B

Như vậy , BC = BO + OC

=> BC = 7 + 5 = 12( cm )

Ta có thể tính độ dài đoạn AC bằng cách sau :

CA = CO + OA

=> CA = 5 + 3 = 8(cm)

Bài 54 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

Trên tia Ox :

a) Đặt OA = 2cm

b) Trên tia Ax đặt AB = 4cm

c) Trên tia BA đặt BC = 3cm

d) Hỏi trong 3 điểm A, C, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Hướng dẫn giải

a) OA = 2cm.

b) AB = 4cm, \(AB\in Ax\).

c) BC = 3cm, \(BC\in BA\).

d) Trên tia BA có BC = 3cm, BA = 4cm.

Vậy điểm C nằm giữa hai điểm B và A.

O x A B C 2cm 4cm 3cm

Bài 57 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

Hướng dẫn giải

Vẽ đường thẳng x'x . Lấy O bất kì lm gốc chung cho 2 tia đối nhau Ox , Ox' . Lấy 1 độ dài lm đơn vị . Trên mỗi tia , kể từ gốc vẽ liên tiếp các đoạn thẳng có độ dài bằng đơn vị đã chọn . Trên tia Ox , ghi các mốc liên tiếp bằng các số 0,1,2,3,... Số 0 ứng vs điểm O. Trên tia Ox' ghi các mốc liên tiếp bằng số -1 , -2 , -3 , ....

Bài 53 (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

Trên tia Ox, vẽ A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 5cm. Hỏi trong ba đểm A, B, C thì điểm nào nằm  giữa hai điểm còn lại ?

 

Hướng dẫn giải

Điểm B nằm giữa 2 điểm A và C

Có thể bạn quan tâm