Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành : Trồng cây thẳng hàng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 4.1 (Sách bài tập - tập 1 - trang 126)

Hãy nêu cách trồng cây thẳng hàng với mỗi trường hợp sau :

a) Hãy trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây

b) Hãy trồng 6 cây thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cây

c) Hãy trồng 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 3 cây

d) Hãy trồng 9 cây thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 cây

e) Hãy trồng 25 cây thành 12 hàng, mỗi hàng có 5 cây

Hướng dẫn giải

a) Ta trồng như sau:

b) Ta trồng như sau:


c) Ta trồng như sau:

d) Ta trồng như sau:

e) Ta trồng như sau:

Có thể bạn quan tâm