Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ôn tập chương I

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài I.4 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

Hai tia trùng nhau nếu 

(A) chúng có chung gốc và cùng nằm trên một đường thẳng

(B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác với điểm gốc

(C) chúng có hai điểm chung

(D) chúng có rất nhiều điểm chung

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

Hai tia trùng nhau nếu

(A) chúng có chung gốc và cùng nằm trên một đường thẳng

(B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác với điểm gốc

(C) chúng có hai điểm chung

(D) chúng có rất nhiều điểm chung

Bài I.6 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm N nằm giữa hai điểm M, P. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳn MN , NP. Biết MN = 3cm, NP = 7cm. Khi đó độ dài của đoạn EF bằng :

(A) 4cm                       (B) 5cm                 (C) 3,5cm                              (D) 2cm

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

ns 1 1 cấy là đc r dài dòng mần chi cho nhọc

Bài I.2 (Sách bài tập - tập 1 - trang 138)

Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong số năm điểm (phân biệt), nhưng không có ba điểm nào thẳng hàng cho trước ?

(A) 1                    (B) 5                            (C) 10                             (D) Vô số

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong số năm điểm (phân biệt), nhưng không có ba điểm nào thẳng hàng cho trước ?

(A) 1 (B) 5 (C) 10 (D) Vô số

Hãy chọn phương án đúng ?

Bài I.10 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

Cho trước 20 điểm phân biệt. Số các đoạn thẳng có đầu mút lấy trong số các điểm đã cho bằng :

(A) 10                    (B) 20                           (C) 190                        (D) 380

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

Số các đoạn thẳng phân biệt là:

\(\dfrac{n\left(n-1\right)}{2}=\dfrac{20\left(20-1\right)}{2}=\dfrac{20.19}{2}=\dfrac{380}{2}=190\)(đoạn thẳng)

Bài I.7 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

Trên tia Oz, vẽ hai đoạn thẳng là OH = 3cm và OK = 7cm. Trên tia đối của tia Oz vẽ đoạn thẳng OL = 5cm. Gọi U và V tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng HK, HL. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng UV bằng :

(A) 6cm                      (B) 5cm                       (C) 4cm                        (D) 1cm

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng : (A) 6cm

Bài I.9 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

Cho đoạn thẳng MN = 14 cm, điểm P nằm giữa hai điểm M, N và MP = 4cm, điểm Q nằm giữa hai điểm P, N sao cho MP = QN. Gọi R, S tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MP, NQ. Khi đó độ dài của đoạn thẳng SR bằng :

(A) 10cm                     (B) 4cm                           (C) 3cm                       (D) 2cm

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

A) 10 cm

Bài I.3 (Sách bài tập - tập 1 - trang 138)

Với ba điểm phân biệt M, N, P thẳng hàng thì :

(A) Điểm N luôn nằm giữa hai điểm M, P

(B) Điểm M và điềm N luôn nằm khác phía đối với điểm P

(C) Điểm N và điểm P luôn nằm cùng phía đối với điểm M

(D) Hai điểm luôn nằm về phía đối với điểm còn lại

Hướng dẫn giải

Với ba điểm phân biệt M, N, P thẳng hàng thì :

(A) Điểm N luôn nằm giữa hai điểm M, P

(B) Điểm M và điềm N luôn nằm khác phía đối với điểm P

(C) Điểm N và điểm P luôn nằm cùng phía đối với điểm M

(D) Hai điểm luôn nằm về phía đối với điểm còn lại

Bài I.1 (Sách bài tập - tập 1 - trang 138)

Quan sát hình bs 6

(A) đường thẳng d đi qua điểm T

(B) đường thẳng d đi qua hai điểm M và T

(C) đường thẳng d không đi qua điểm M và không đi qua điểm T

(D) đường thẳng d đi qua điểm M và không đi qua điểm T

Hãy chọn phương án đúng ?

 

Hướng dẫn giải

Quan sát hình bs 6

(A) đường thẳng d đi qua điểm T

(B) đường thẳng d đi qua hai điểm M và T

(C) đường thẳng d không đi qua điểm M và không đi qua điểm T

(D) đường thẳng d đi qua điểm M và không đi qua điểm T

Hãy chọn phương án đúng ?

Bài I.5 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng : (D) 6

Bài I.8 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

Cho đoạn thăng MN = 10 cm, điểm T nằm giữa hai điểm M, N và MT = 2cm, điểm R nằm giữa hai điểm T, N sao cho TR = 6cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Khi đó độ dài của đoạn thẳng OR bằng :

(A) 5cm                    (B) 4cm                              (C) 3cm                           (D) 2cm

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng : (C) 4cm

Có thể bạn quan tâm