Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ba điểm thẳng hàng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 6 (Sách bài tập - tập 1 - trang 122)

Xem hình 3 và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Hướng dẫn giải

Điểm I nằm giữa A,M

Điểm I nawfmm giữa B,N

Điểm N nằm giữa A,C

Điểm M nằm giữa B,C

Bài 12 (Sách bài tập - tập 1 - trang 123)

Xem hình 5.

Hãy đọc tên :

a) Điểm nằm giữa hai điểm M, P

b) Điểm nằm giữa hai điểm M, Q

c) Điểm nằm giữa hai điểm N, P

Hướng dẫn giải

a) Điểm N nằm giữa M , P

b) Điểm N , P nằm giữa M , Q

c) Không có điểm nào nằm giữa N, P

Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 124)

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng

b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

c) Với ba điểm phân biệt có hai điểm nằm về cùng phía đối với điểm còn lại 

d) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với điểm còn lại

e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về phía cùng phía đối với điểm còn lại

f) Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C

Hướng dẫn giải

a) Sai

b) Sai

c) Sai

c) Sai

d) Đúng

e) Đúng

f) Sai

Bài 7 (Sách bài tập - tập 1 - trang 122)

Xem hình 4.

Hãy đọc tên :

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng 

Hướng dẫn giải

â) Một số bộ 3 điểm thẳng hàng : A,H,E ; A,I,G ; A,B,C ; .....

b) Bộ 4 thẳng hàng : O,A,B,C ; O,D,E,G ; O,H,I,K

Bài 5 (Sách bài tập - tập 1 - trang 122)

Với ba điểm A, B, C như trên hình 2a, b thì có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không ?

Hướng dẫn giải

Không , vì 3 điểm A,B,C ko thẳng hàng

Bài 11 (Sách bài tập - tập 1 - trang 123)

a) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có mấy trường hợp hình vẽ ?

b) Trong mỗi trường hợp, có mấy điểm nằm giữa hai điểm còn lại ?

c) Hãy nói cách vẽ ba điểm không thẳng hàng ?

Hướng dẫn giải

a) Có 6 trường hợp

b) Chỉ có 1 điểm

c) Vẽ đường thẳng bất kì , lấy 2 điểm thuộc đường thẳng đó và 1 điểm k thuộc đường thẳng đó

Bài 13 (Sách bài tập - tập 1 - trang 123)

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Điểm K nằm giữa G, H và điểm H nằm giữa G, K

b) Điểm H nằm giữa K, G và điểm H nằm giữa G, K

c) Điểm G nằm giữa K, H và điểm H không nằm giữa G, K

Hướng dẫn : Vẽ hình, quan sát rồi trả lời 

Hướng dẫn giải

a) Sai

b) Đúng

c) Đúng

Bài 8 (Sách bài tập - tập 1 - trang 122)

Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho :

a) N, P nằm cùng phía đối với M

b) M, P nằm khác phía đối với N

c) M nằm giữa N và P

Hướng dẫn giải

a)

Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 123)

Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình bs.2 ?

Hướng dẫn giải

Các bộ 3 điểm thẳng hàng : N,R,O ; O,S,P ; P,Q ,N ; N,T,S ; Q,T,O ; P,T,R

Bài 10 (Sách bài tập - tập 1 - trang 123)

Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho :

a) Điểm A không nằm giữa hai điểm B, C

b) Điểm A nằm giữa hai điểm B, C

Hướng dẫn giải

b)

Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 123)

Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A và B

b) Ba điểm M, N, P thẳng hàng và hai điểm M, N nằm cùng phía đối với điểm P

c) Ba điểm X, Y, Z thẳng hàng và hai điểm X, Y nằm khác phía đối với điểm Z

d) Bốn điểm E, F, G, H cùng thuộc một đường thẳng và điểm G nằm giữa hai điểm E, F còn hai điểm E, H nằm khác phía đối với điểm F

e) Bốn điểm R, S, T, U cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm T, S nằm về cùng phía so với điểm U còn hai điểm R, T nằm khác phía đối với điểm U

Hướng dẫn giải

a)

Bài 2.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 124)

Đố vui :

Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói :

"Một con bơi trước, trước 2 con

Một con bơi giữa, giữa 2 con

Một con bơi sau, sau hai con"

Nghe vậy, bạn An cho rằng đàn vịt có đúng 3 con. Theo em, tại sao bạn An khẳng định như vậy ?

Hướng dẫn giải

---------------------/-------------------------/-----------------------/

Vị trí con vịt số 1 Vị trí con vịt số 2 Vị trí con vịt số 3
Ta thấy con vịt số 1 đi trước hai con vịt 2 và 3
con vịt số 2 đi giữa con vịt số 1 và 3
con vịt số 3 đi sau hai con vịt số 1 và 2

Bài 9 (Sách bài tập - tập 1 - trang 123)

Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C.  Có mấy trường hợp hình vẽ ?

Hướng dẫn giải

+) B nằm giữa A và C => A và C khác phía với B

+) A nằm giữa B và C => A và C nằm cùng phía với B

+) C nằm giữa A và B => A và C nằm cùng phía với B

Có thể bạn quan tâm