Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Điểm. Đường thẳng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 3 (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

a) Vẽ đường thẳng a

b) Vẽ \(A\in a,B\in a,C\notin a,D\notin a\)

Hướng dẫn giải

A B C D

Bài 2 (Sách bài tập - tập 1 - trang 120)

Điền một cách thích hợp vào các ô trống trong bảng sau :

 

Hướng dẫn giải

No board, no numbers.

Bài 4 (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế ?

Hướng dẫn giải

Sợi chỉ căng thẳng , mép bàn , .... cho ta hình ảnh của đường thẳng

Bài 1 (Sách bài tập - tập 1 - trang 120)

Dùng các chữ cái N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 1 rồi trả lời các câu hỏi sau :

a) Điểm M thuộc những đường thẳng nào ?

b) Đường thẳng a chứa những điểm nào và không chứa những điểm nào ?

c) Đường thẳng nào không đi qua điểm N ?

d) Điểm nào nằm ngoài đường thẳng c ?

e) Điểm P nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào ?

Hướng dẫn giải

b a c N M P

Có thể vẽ hình như trên . Khi đó ta có :

a) M \(\in\) a ; M \(\in\) b

b) M \(\in\) a ; N \(\in\) a ; P \(\notin\) a

c) N \(\notin\) b

d) M \(\notin\) c

e) P \(\in\) b ; P \(\in\) c ; P \(\notin\) a

Cách viết thông thường :

a) Điểm M thuộc đường thẳng a và đường thẳng b

b) Đường thẳng a chứa các điểm M , N và không chứa điểm P

c) Đường thẳng b không đi qua điểm N

d) Điểm M nằm ngoài đường thẳng c

e) Điểm P nằm trên đường thẳng b,c nhưng không nằm trên đường thẳng a

Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

a) Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a

b) Đường thẳng b không đi qua hai điểm M và N

c) Đường thẳng c đi qua hai điểm H, K và không chứa hai điểm U, V

d) Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z, còn đường thẳng d không chứa điểm Z

e) Điểm U nằm trên cả hai đường thẳng m, n và không thuộc đường thẳng p; điểm V thuộc cả hai đường thẳng n, p và nằm ngoài đường thẳng m; hai đường thẳng p, m cùng đi qua điểm R còn đường thẳng n không chứa điểm R

Hướng dẫn giải

a) Hai điểm A và B cùng thuộc dường thẳng a

A B a

b) Đường thẳng b không đi qua 2 điểm M và N

M N b

c) Đường thẳng c đi qua 2 điểm H, K và không chứa hai điểm U, V

H K U V c

d) Điểm X nằm trên cả 2 đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z, còn đường thẳng d không chứa điểm Z

Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

a) Mỗi điểm có thể thuộc một đường thẳng

b) Một điểm có thể đồng thời thuộc hai đường thẳng 

c) Một điểm có thể đồng thời thuộc ba đường thẳng

d) Một điểm có thể đồng thời thuộc nhiều đường thẳng

e) Trên đường thẳng chỉ có một điểm

f) Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm

g) Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những điểm không thuộc a

Hướng dẫn giải

Cả hai câu a) và b) đều đúng

Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

Dựa vào hình bs.1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Cột A Cột B Nối
1)Điểm A a)Không thuộc các đường thẳng m, n và d 1) - e)
2)Điểm B b)Nằm trên cả 3 đường thẳng m, n và d 2) - c)
3)Điểm C c)Nằm trên cả 2 đường thẳng n và d 3) - d)
4)Điểm D d)Thuộc cả 2 đường thẳng d và m 4) - a)
e)Thuộc cả 2 đường thẳng m và n

-------------Hết-------------

Có thể bạn quan tâm