Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dv thi HSG môn Dfa ly lvp 12 - Hb không chuyên - Sz GD_DT Vinh Phúc - 2015-2016 - File word có lxi giri chi titt

cba8ab4369663e39b8c58aa296639988
Gửi bởi: ngọc nguyễn 13 tháng 12 2018 lúc 23:53:40 | Được cập nhật: 8 tháng 4 lúc 1:46:54 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 438 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ KỲ THI CH HSG 12 THPT NĂM 2015-2016Ọ ỌĐ THI MÔN: LÍ THPTỀ ỊTh gian: 180 phút, không th gian giao đờ ềCâu (2,0 đi m)ểAnh/ch hãy tr ng các câu sau:ị ỏa) Vì sao su gia tăng dân nhiên Trung Qu ngày càng gi nh ng dân tăng? ẫb) Vì sao Trung Qu ti hành hi hóa nông nghi p? ệc) Vì sao khu Đông Nam có nhi thiên tai?ự ềd) Vì sao tiêu ASEAN nh nh nh?ụ Câu (2,5 đi m)ểa) Trình bày và gi thích tính ch nhi khí ta.ả ướb) Ho ng gió mùa đã phân chia mùa khí khác nhau gi các khu aạ ủn ta nh th nào?ướ ếCâu (2,5 đi m)ểa) vào Atlat lí Vi Nam và ki th đã c, anh/ch hãy so sánh khác nhau gi cự ặđi sông ngòi vùng Tây vùng Trung .ể ộb) Vì sao hình đóng vai trò quan tr ng phân hóa thiên nhiên ta?ị ướCâu (3,0 đi m)ểCho ng li u: ệNhi trung bình các tháng trong năm Hà và Thành ph Chí Minh (ệ 0C)ThángĐ aịđi mể II III IV VI VII VIII IX XI XII TrungbìnhnămHà iộ 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 23,5TP. HồChíMinh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 27,1a) bi thích nh th hi di bi nhi trung bình các tháng trong năm Hàẽ ủN và Thành ph Chí Minh.ộ ồhttp://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề ấĐ CHÍNH TH CỀ Ứb) Nh xét và gi thích khác nhau ch nhi Hà và Thành ph Chí Minh.ậ ồ----------------- tế ------------------ Thí sinh ch ng Atlat ượ lí Vi Nam (Nhà xu Giáo Vi Nam).ị ệ- Cán coi thi không gi thích gì thêm.ộ ảH và tên thí sinh:……………………..ọ ………….…………….. báo danh:….……………..ốhttp://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề ấS GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ KỲ THI CH HSG 12 THPT NĂM 2015-2016Ọ ỌH NG CH MÔN: LÍ THPTƯỚ Ị(G 03 trang)ồCâu dungộ Điểm1(2,0đi mể) Vì sao su gia tăng dân nhiên Trung Qu ngày càng gi nh ngỉ ưs dân tăng?ố 0,5- su gia tăng dân nhiên Trung Qu ngày càng gi doỉ ảTrung Qu áp ng tri chính sách dân gia đình ch có tố ộcon.- dân Trung Qu tăng do quy mô dân (chi 1/5 dân số ốth gi i), su gia tăng dân nhiên (sinh nhi ).ế 0,250,25b Vì sao Trung Qu ti hành hi hóa nông nghi p?ố 0,5- nâng cao năng su và ng nông n.ể ượ ả- Cung ng th c, th ph cho dân quá đông, cungấ ươ ướ ốc nguyên li cho công nghi ch bi n, xu kh …ấ 0,250,25c Vì sao khu Đông Nam có nhi thiên tai?ự 0,5- Do Đông Nam sát “vành đai núi Thái Bình ng”, là khu cằ ươ ựv Trái không nh, th ng ra các ng ki sinh ra ngỏ ườ ộđ t, núi a.ấ ử- Đông Nam là khu gió mùa ho ng đi hình nh th gi i, là iự ơho ng nhi i, sinh ra áp th nhi i, bão, lũ t.ạ 0,250,25d Vì sao tiêu ASEAN nh nh nh?ụ 0,5- Khu ASEAN đã ng nh do các c, tôn giáo…ự ộcòn có tranh ch biên gi i, bi o, vùng quy kinh Vì y, nấ ần nh phát tri n.ổ ể- ASEAN nh nh tiêu nh các th bên ngoài không cóấ ực can thi vào công vi khu c.ớ 0,250,252 Trình bày và gi thích tính ch nhi khí ta.ả ướ 2,01http://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề ấ(2,5đi mể) Tính ch nhi :ấ ớ- ng n, cán cân ng quanh năm khi cho ng nhi tổ ươ ệđ và nhi trung bình năm cao, tiêu chu khí nhi i.ộ ượ ớ- Nhi trung bình năm trên toàn qu 20ệ 0C (tr vùng núiừcao), nhi ng, ng gi ng tùy 1400 3000 gi /năm.ề ờ- Nguyên nhân: trí trong vùng chí tuy n. ng năm, taị ướnh ng tr và trong năm có haiậ ượ ượ ềl Tr lên thiên nh.ầ ỉ* ng a, :ượ ớ- ng n, trung bình năm 1500 2000mm, núi đón gióượ ườcó th lên 3500 4000mm.ể ế- không khí cao, trên 80%, cân ng luôn luôn ng.ộ ươ- Nguyên nhân :+ Các kh khí di chuy qua bi đã mang cho ta ng aố ướ ượ ưl n.ớ+ Hình ng lãnh th ngang, ng nghiêng hình, iạ ướ ớh ng núi tây đông nam làm cho nh ng bi vào sâu trongướ ưở ểđ li n.ấ 0,250,250,50,250,250,250,25b Ho ng gió mùa đã phân chia mùa khí khácạ ậnhau gi các khu ta nh th nào?ữ ướ 0,5- Mi có phân chia thành mùa đông nh, ít và mùa nóngề ạm, nhi u. Mi Nam có hai mùa mùa và mùa khô rõ t.ẩ ệ- Gi Tây Nguyên và ng ng ven bi Trung Trung có pữ ậv mùa và mùa khô.ề 0,250,253(2,5 So sánh khác nhau gi đi sông ngòi vùng Tây vùngự ớB Trung .ắ 2,02http://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề ấđi mể) sông ngòi vùng Tây th vùng Trung .ậ ộ- ng ch y: sông vùng Tây ch theo ng tây đôngướ ướ ắnam, vùng Trung ch theo ng tây đông.ắ ướ- Chi dài: sông vùng Tây dài nề ơ- c: sông vùng Trung n.ộ ơ- ng ng c: sông vùng Tây n.ổ ượ ướ ơ- Th ch :ủ ế+ Sông ngòi Tây có ch lũ mùa đi hòa nở ơ+ Sông ngòi Trung lũ thu đông, ngoài ra còn có lũ ti mãnở ểvào mùa Lũ lên nhanh, xu ng nhanh.ầ ố- Giá tr kinh sông: sông Tây có giá tr (th đi n, giaoị ệthông, ng phù sa …)ượ 0,250,250,250,250,250,250,250,25b Vì sao hình đóng vai trò quan tr ng phân hóa thiên nhiênị ựn ta?ướ 0,5- Vì hình có nh ng quan tr ng các thành ph nhiên aị ưở ủn ta: khí u, th văn, th nh ng, sinh t, nh quan.ướ ưỡ ả- hình ta đa ng làm cho các thành ph nhiên và nh quanị ướ ảthiên nhiên phân hóa đa ng: theo cao, theo nam, đông tây, cácạ ắmi n, các vùng nhiên …ề 0,250,254(3,0đi mể) a) bi thích nh th hi di bi nhi trung bình cácẽ ộtháng trong năm Hà và Thành ph Chí Minh.ủ 1,5V bi ng (đ th ).ẽ ườ ị(V các bi khác không cho đi m)ẽ ểYêu u: ng bút vi t, chính xác li u, trình bày rõ ràng và ch p, ghiầ ẹđ các dung: li u, kí hi u, chú gi i, tên bi tháng.ủ ị( thi u, sai tr 0,25 đi m)ế ểb Nh xét và gi thích khác nhau ch nhi Hà và Thànhậ ộph Chí Minh.ố 1,53http://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề ấ* Nh xét:ậ- Nhi trung bình năm Thành ph Chí Minh cao Hà iệ ộ(d ch ng).ẫ ứ- Hà nhi cao nh vào tháng VII (28,9ộ 0C), Thành ph Chíố ồMinh nhi cao nh tháng IV là (28,9ệ 0C).- Hà có tháng nhi xu ng 20ộ ướ 0C, nhi th nh làệ ấ16,4 0C (tháng I), Thành ph Chí Minh nhi th nh là 25,8ố 0C(tháng XII), không có tháng nào nhi xu ng 20ệ ướ 0C.- Biên nhi trung bình năm Thành ph Chí Minh nhộ ỏ(3,1 0C), Hà (12,5ủ 0C).* Gi thích:ả- Hà vĩ cao n, ch nh ng nh gió mùaộ ưở ủđông nh …ắ ạ- Thành ph Chí Minh vĩ th n, không ch nh ngố ưởc gió mùa đông …ủ 0,250,250,250,250,250,25T ng đi toàn bài (câu câu câu câu 4)ổ 10,0* Thí sinh trình bày không theo đáp án, đúng cho đi đa.ế ố------------------- t-------------------ế4http://dethithpt.com Website chuyên thi tài li file word nh tề