Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

185de67f0a3c6812ee4fa0cff5e2d7ec
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 4 tháng 10 2017 lúc 17:45:11 | Được cập nhật: 27 tháng 11 lúc 18:28:45 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 383 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Câu :(3 đi m)ể Trình bày nh ng thu và khó khăn nông nghi nhi đi ta?ữ ướCâu II (2 đi )ể vào Atlat Đa lí Vi Nam và ki th đã c, hãy xác đnh hai trung tâm ịcông nghi nh và ngành trung tâm?ệ ỗCâu III đi )ể Cho ng li sau giá tr xu kh hàng hóa phân theo nhóm hàng ẩc ta (Đn )ủ ướ NămNhóm hàng 1995 1999 2000 2001 2005Hàng công nghi ng vàệ ặkhoáng nả 25,3 31,3 37,2 34,9 36,1Hàng công nghi nh và ẹti th công nghi pể 28,5 36,8 33,8 35,7 41,0Hàng nông lâm th nủ ả46,2 31,9 29,0 29,4 22,9Hãy bi thích nh th hi thay đi giá tr xu kh hàng hóa ẩphân theo nhóm hàng và nêu nh xét.ậCâu IV (3 đi )ể vào ki nự th đã :ứ ọ1.Nêu th tr ng và nh ng đnh ng chính chuy ch kinh theo ướ ếngành Đng ng sông ng.ở ồ2.Gi thích quan gi dân vi xu ng th đng ng này ?ả ươ …… .H t……ếDoc24.vn GD ĐT TUYÊN QUANGỞTR NG THPT NAMƯỜ I)Ề KI TRA KÌ IIỀ ỌNăm 2011 2012ọ Môn: ĐA LÍỊ p12 )ớ ảTh gian: 60 phút không th gian phát )ể (Thí sinh đc mang Atlat Đa lí Vi Nam vào phòng thi) ượ ệ5.Xây ng ng ch m(đáp án) và thang đi ướ ểCâu dungộ Đi mểCâu I3 *Thu :ậ ợ­ ph nông nghi đa ng (nhi đi ,c nhi ,ôn đi )ả ớ­ Kh năng xen canh ,tăng ớ­ Gi các vùng có th nh khác nhauữ ạ* Khó khăn :­ Tính mùa kh khe.ụ ắ­ Tính ch bênh khí nhi đi gió mùa...ấ ẩ­ ch nh sâu nh…ị 1,5 1,5 Câu II :2 ­Hai trung tâm công nghi là Hà và Thành ph Chí Minh.ệ ồ­Trung tâm CN Hà luy kim đen, khí sx tô,đi ,hóa ch t­ phân ấbón ,sx li xây ng, may ,ch bi nông n, sx gi –xenlulo…ậ ấ­Trung tâm CN TPh HCM:LK đen,LK màu,c khí,sx tô,đi ,hóa ch t, phân ấbón ,sx li xây ng, may ,ch bi nông n, sx gi y,đóng tàu ,nhi ệđi .ệ 0,5 0,75 0,75Câu III2 ­V bi mi n:+K khung hình ch nh cân đi ghi trên tr đng và ứnăm trên tr ngang ;+V ranh gi các mi theo li u,có kí hi phânụ ượ ệbi t,l ng chú gi và ghi tên bi đệ (thi trong nh ng tr ướ ừ0,25đi )ể­ Nh xét :+Trong xk hàng hóa năm 2005, đng đu là CNnh và ti thậ ủCN ti đn là CNn ng và KS n, sau cùng là nhóm N­ L­TS; +T 1995­ 2005 ừ(so sánh tăng gi gi các nhóm hàng )ự 1,5 0,5Doc24.vnCâu IV3 1.*Th tr ng tr ng giá tr sx nông­lâm­ng nghi gi ,công nghi p­XDự ệtăng ch có nhi chuy bi (có %)ị ệ+C kinh theo ngành đã có chuy ch theo chi ng tích tuy ướ ựnhiên còn ch ậ*Các đnh ng chính ướ+Xu ng chung gi KV tăng KV II và KV IIIướ ả+Vi chuy ch trong ngành cũng có khác nhau (nêu chuy ểd ch trong ng ngành )ị ừ2.M quan gi dân vi xu ng th Đng ng ươ ằ+ Do vi thâm canh cây ng th nên di tích cây ng th có gi nh ng ươ ươ ưs ng ng th trên th tăngả ượ ươ ẫ+ Tuy nhiên do ép dân (dân đông tăng nhanh nên bình ốquân ng th theo đu ng so gi ươ ườ ướ 0,5 1,5 1,0Doc24.vnDoc24.vn