Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa - THPT Cao Lãnh 2 năm 2016

a7f4f123990c2c76f32202a1e6a07da7
Gửi bởi: Lưỡi Hái Tử Thần 2 tháng 6 2016 lúc 15:41 | Được cập nhật: 30 tháng 4 lúc 15:42 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 276 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": ?? thi h?c k 2 l?p 12 mn ??a - THPT Cao Lnh 2 n?m 2016
I. PH?N CHUNG CHO T?T C? CC TH SINH (8 ?i?m)
Cu I.(2,0 ?i?m)T?i sao nis? pht tri?n kinh t? - x h?i ? cc huy?n ??o c ngh?a chi?n l??c h?t s?c to l?n ??i v?i s? nghi?p pht tri?n kinh t? - x h?i?
Cu II.(3,0 ?i?m)
1. Phn tch cc thu?n l?i ?? pht tri?n cy cng nghi?p c?a n??c ta. T?i sao ni vi?c ??y m?nh s?n xu?t cy cng nghi?p lu n?m gp ph?n pht huy th? m?nh c?a n?n nng nghi?p nhi?t ??i?
2. Trnh by th? m?nh pht tri?n th?y ?i?n vng trung du mi?n ni B?c B?. ngh?a c?a vi?c pht tri?n th?y ?i?n ??i v?i vng ny.
Cu III.(3,0 ?i?m)Cho b?ng s? li?u:
GI TR? S?N XU?T C?A M?T S? NGNH CNG NGHI?P KHAI THC VI?T NAM
(??n v?: T? ??ng)
N?m
1996
2000
2005
2012
Khai thc than
3350,1
4143,1
15589,2
70209,8
Khai thc d?u th, kh t? nhin
15002,7
45401,6
86379,1
268390,4
Khai thc qu?ng kim lo?i
412,2
427,0
1440,2
10885,7
(Nin gim th?ng k Vi?t Nam 2012, Nh xu?t b?n Th?ng k, 2013)
a. V? bi?u ?? ???ng th? hi?n t?c ?? t?ng tr??ng gi tr? s?n xu?t cc ngnh cng nghi?p khai thc c?a n??c ta giai ?o?n 1996 - 2012.
b. Nh?n xt t?c ?? t?ng tr??ng cc ngnh cng nghi?p khai thc giai ?o?n ni trn v gi?i thch.
II. PH?N T? CH?N(2 ?i?m)Th sinh ch? ch?n m?t trong 2 cu
Cu IV.a Theo ch??ng trnh Chu?n(2,0 ?i?m)
D?a vo Atlat ??a l Vi?t Nam v ki?n th?c ? h?c, em hy:
1. D?a vo Atlat ??a l Vi?t Nam k? tn cc c?ng bi?n c?a vng Duyn h?i NamTrung B?.
2. Gi?i thch t?i sao khai thc h?p l v b?o v? ngu?n l?i th?y s?n c ngh?a c?p bch trong pht tri?n kinh t? bi?n c?a vng Duyn h?i Nam Trung B?.
Cu IV.b Theo ch??ng trnh Nng cao(3,0 ?i?m)
Cho b?ng s? li?u sau:
Gi tr? xu?t, nh?p kh?u c?a n??c ta, giai ?o?n 1990 - 2007
(??n v?: t? USD)
N?m
1990
1996
2000
2005
2007
T?ng gi tr? xu?t nh?p kh?u
5.2
18.4
30.1
69.2
111.4
Cn cn xu?t nh?p kh?u
-0.4
-3.8
-1.1
-4.4
-14.2
1. 1.Tnh gi tr? xu?t kh?u v nh?p kh?u c?a n??c ta trong giai ?o?n 1990 -2007.
2. 2.V? bi?u ?? th? hi?n c? c?u gi tr? xu?t, nh?p kh?u c?a n??c ta giai ?o?n trn v nh?n xt.