Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn toán có đáp án (2)

05ead5c7a0f2cf068d399950e2dffe22
Gửi bởi: Võ Hoàng 26 tháng 6 2018 lúc 23:06:49 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 14:54:29 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 474 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO THANH THUỤ ỶĐ KI TRA KH SÁT CH NG NĂM 2017-2018Ề ƯỢ ỌMÔN: TOÁNTh gian: 120 phút không th gian giao .ờ ềĐ có: 02 trangềI. Ph tr nghi khach quan (3 đi m).â êCâu 52x xác nh khi và ch khi:ị A. 5 B. 5 C. 2 D. 2Câu 2. Giá tr bi th ứ2 23 2++ ng: A. -42 B. 42 C. 12 D. -12Câu Trong các hàm sau, hàm nào ngh ch bi n:ố A. 1+ B. x232 C. 2x D. -2 (1-x)Câu 4. ng th ng -3x và (m 1)x song song nhau thì mế ườ ớb ng:ằ A. B. C. D. -3Câu ng th ng đi qua đi M(0; 4) và song song ng th ng 3y =ộ ườ ườ ẳ7 có ph ng trình là:ươ A. 431x B. 431x C. -3x 4. D. 3x 4Câu 6. ph ng trình ươ1332425yxyx có nghi là:ệA. (4;8) B. 3,5; C. -2; D. (2; )Câu Cho hàm ố221x Kh ng nh nào sau đây đúngẳ A. Hàm ng bi trên B. Hàm ngh ch bi trên Rố C. Hàm ng bi khi D. Hàm ng bi khi 0ố ếCâu 8. Cho hàm axố và hàm -2x +3. Bi th hai hàm nhau ạđi có hoành ng 1, ng:ể ằA. B. -2 C. -1 D. 2Câu 9. Trên hình bên ta có:A. 9,6 và 5,4 B. và 10C. 10 và D. 5,4 và 9,6H 1.215yx9Câu 10. Hình thang ABCD vuông góc A, D. ng chéo BD vuông góc nh bênở ườ ạBC. Bi AD 12, BC 25. dài nh AB là: A. B. 16 C. 12 D. qu khácộ ả1Đ chính ềth cứCâu 11. Cho hình bên, bi AC là ng kínhế ườc (O). ủ·ACB 30 đo góc CDB ng:ố ằA. 40 B. 50 C. 60 D. 70 0xH4o30CBADCâu 12. Cho hình bên. Bi MA và MB là ti pế ếtuy (O) và ủ·AMB 58 đo góc OAB ng :ố A. 24 B. 29 C. 30 D. 31 0Ax58H10OMBII. Ph lu (7 đi m)â êCâu (1,5 đi m)ểa) Tính: 721834520b) Tìm hàm ố3)2(xm ng bi nồ ếCâu (1,5 đi m). a) Gi ph ng trình: xể ươ 625 b) Gi ph ng trìnhả ươ 348922yxyxCâu (1,5 đi m). Cho hàm xố có th (P) và hàm mx có th (d)ồ ịa) (P) và (d) trên cùng ph ng khi 1.ẽ ộb) Ch ng minh ng (d) luôn (P) hai đi phân bi giá tr ủm.Câu 2,0 đi m). Cho ng tròn (O, R) ng kính BC. đi trên tia iể ườ ườ ốc tia CB, ti tuy AF ng tròn. Tia AF ti tuy Bx ườ ửđ ng tròn D. Bi AF ườ 4R3 a) Ch ng minh đi O, B, D, cùng trên ng tròn. Xác nh tâm ườ ịc ng tròn đó.ủ ườb) Tính cos·DABc) OM vuông góc BC (M thu AD). Ch ng minh ứ1AMDMDMBDCâu (0,5 đi m).ể Tìm giá tr nh bi th cị yyxx21.....H t......ếH và tên sinh:.................................................... SBD..........ọ ọ(Cán coi ki tra không gi thích gì thêm!)ộ ả2PHÒNG GIÁO ĐÀO THANH TH YỤ ỦH NG CH ƯỚ ẤĐ KI TRA KH SÁT CH NG NĂM 2017-2018Ề ƯỢ ỌMÔN TOÁNH ng ch có: 03 trangướ ấA. chú khi ch bài.ộ ấĐáp án đây vào gi cách gi i. Thí sinh gi cáchướ ượ ảkhác mà đúng thì ch cho đi ng ph ng thang đi ng nổ ướ ẫch m.ấB.Đap an và thang đi m.êI. Ph TNKQâ (m câu đúng 0,25 đi m)ỗ ượ ểCâu 10 11 12Đ.án BII. ph lu (7 đi m)â êCâu (1,5 đi m)ểa) Tính: 721834520b) Tìm hàm ố3)2(xm ng bi nồ ếN dungộ Đi mêa) 721834520 =2 15 5- 0,75b) hàm 3)2(xm ng bi thìồ ếm 0m 0m 4m 4m 0³ì³ìïÛ >í í>- >ïîî 0,75Câu (1,5 đi m). a) Gi ph ng trình: xể ươ 625 b) Gi ph ng trìnhả ươ 348922yxyxN dungộ Đi mêa) 625 2x 25 0Û =2x 25Û 5± 0,250,5b) 2x 16x 8y 16 25x 50 29x 8y 34 9x 8y 34 2x 2- =ì ìÛ Ûí í+ =î 0,75Câu (1,5 đi m). Cho hàm xố có th (P) và hàm mx có th (d)ồ ịa) (P) và (d) trên cùng ph ng khi 1.ẽ ộb) Ch ng minh ng (d) luôn (P) hai đi phân bi giá tr m.ứ ủN dungộ Đi mêa)Khi thì +2. Ta có các ng giá tr ịx -2 -1 2y 4(L ng giá tr đúng ho tìm đi thu (P))ậ ượ 0,2 53x -2y 0(L ng giá tr đúng ho tìm đi thu (d))ậ ượ 0,25V th :ẽ ị(M th đúng cho 0.5 đi m)ỗ 0,5b) Xét ph ng trình hoành giao đi (P) và (d): ươ ủx mx mx 0Ta có D= +8 m.ớ ọSuy ra ph ng trình luôn có hai nghi phân bi mươ ọV (d) luôn (P) hai đi phân bi giá tr mậ 0,5Câu 2,0 đi m). Cho ng tròn (O, R) ng kính BC. đi trên tia iể ườ ườ ốc tia CB, ti tuy AF ng tròn. Tia AF ti tuy Bx ườ ửđ ng tròn D. Bi AF ườ 4R3 a) Ch ng minh đi O, B, D, cùng trên ng tròn. Xác nh tâm ườ ịc ng tròn đó.ủ ườb) Tính cos·DABc) OM vuông góc BC (M thu AD). Ch ng minh ứ1AMDMDMBDN dungộ Đi mêHình 0,254a) Vì DB và BF là các ti tuy ng tròn nênế ườDB OB, DF OF^ là trung đi OD, ta có IB IF IO ID (= 1OD2 (Tính ch ấđ ng trung tuy tam giác vuông).ườ ủV đi O, B, D, cùng trên ng tròn tâm ng kính ODậ ườ ườ0,5b) AOFD vuông F. Theo nh lí py- ta- go ta có: ịOA 22 24R 5RFA FO R3 3æ ö+ =ç ÷è 0,25 cos·DAB =cosOAF 4RFA 435RAO 53= 0,25c) Theo tính ch hai ti tuy nhau ta có ắ··BDO FDO= mà ··BDO DOM= (so le trong) suy ra ··FDO DOM= MODÞ cân MO DM 0,25ABDD có OM // BD, theo nh lí Ta lét ta có:ịAD BD AM DM BD DM BD BD DM1 1AM OM AM DM AM DM DM AM+= 0,5Câu (0,5 đi m).ể Tìm giá tr nh bi th cị yyxx21N dungộ Đi mêĐK 1; 1.(x 1) 2( 2)x 1x x2y- --+ Theo ng th côsi ta cóấ 1.(x 1)1 1x 2x 2-+ -£ 2.( 2)2 12y 2y 2-+ -£ đó suy ra Pừ1 122 2+£ ng ra ả1 22 4= =ì ìÛ Ûí í= =î Max ậx 22 1y 42 2=ì+Ûí=î 0,55