Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn tập chương 1 Hình học 7

9a2904a24ccd585e5f6e97389ed41a68
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 17 tháng 10 2017 lúc 16:46:04 | Được cập nhật: 8 giờ trước (5:01:55) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 7968 | Lượt Download: 719 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CỀ ƯƠ NG ÔN CHẬ ƯƠ NG PH HÌNH CẦ ỌMÔN: TOÁN 7ỚI. LÝ THUY TẾ 10 câu ôn ch ng (trang 102 SGK)ỏ ươII. BÀI PẬ­ Các bài: 55; 56; 57; 58; 59; 60 (SGK trang 103­104)­ Bài thêm:ậBài Cho hình hãy tìm x.ẽa) b)Bài Cho hình hãy ch ng minh AB//CDẽ ứa) b)Bài Cho hình bi a//b. Hãy tính x?ẽ ếDoc24.vn E42 0x G138 0F abBài Cho hình đng th ng nào song song By? Vì sao?ẽ ườ ớBài Cho hình ẽa) Ch ng ng: Ax//Bzứ ằb) Tìm đ: Bz//CyểBài Cho hình Ch ng mình ng:ẽ ằa) Cm//En thì ếb) thì Cm//EnBài Ch ng minh ng hai tia phân giác hai góc bù thì vuông góc nhau.ứ ớBài Cho góc xOy và góc yOz là hai góc bù. Tia Om là phân giác góc xOy.ề ủTrên cùng ph ng xz ch tia Oy, tia On sao cho: On vuôngộ ẽgóc Om. Ch ng minh ng: Tia On là tia phân giác góc yOz.ớ ủDoc24.vn xz AB yC140 0130 0130 0BAC 50 0x145 0CDE mnBài Cho đng th ng xy, đi thu xy. Trên ph ng xy haiườ ẽtia Oa, Ob sao cho tia Om vuông góc xy. Ch ng minhẽ ứr ng: tia Om là phân giác góc aOb.ằBài 10 Cho góc xOy nh n. đi trên nh Ox, ng MN vuông góc Oy iọ ạN, ng NP vuông góc Ox P, ng PQ vuông góc Oy tai Q, ng QRự ựvuông góc Ox R. Ch ng minh ng: ằa) MN//PQ; NP//QR b) Tìm các góc ng góc PNMấ ằBài 11 Cho góc AOB. Trên cùng ph ng AB, tia OM và OMẹ ẽsao cho a) Hai góc AOM và BON có đi đnh không?ố ỉb) tia OE sao cho tia OB là phân giác góc NOE. Hai góc AOM và BOE có điẽ ốđnh không? Vì sao?ỉBài 12 Cho tam giác ABC có Trên tia đi tia AB đi O. Trên aố ửm ph ng không ch AB .a) Ch ng minh ng: Ox//BC.ứ b) Qua d//BC, Ch ng minh ng: +=180 0Bài 13 Cho tam giác ABC có =2 Tia phân giác góc BC D. DE//AB,ủ ẽcăt AC E. EF//AD, BC F. FG//DE, AC D.ở ởa) Nh ng góc đnh A, D, E, nào ng b) DE, EF, FG là phân giác nh ng góc nào? Vì sao?ủ ữBài 14 Cho =120 0. OP và OQ gi hai tia OM và ON sao cho OP vuôngẽ ữgóc OM; OQ vuông góc ONớ ớa) So sánh hai góc MOQ và NOP b) Tính đo góc POQốDoc24.vnBài 15: Cho ABC, phân giác BM (M AC). MN // AB BC N. Phân giácẽ ạgóc MNC MC P.ắ ởa) CMR: BM // NPb) NQ là phân giác AB Q. CMR: NQắ BMBài 14: Cho 120 0. Ox, Oy. tia Am, An trong sao cho 70 0, 130 0. Ch ng minh Am // Bn.ứBài 16: Cho và Ox, Oy. Qua ng đng th ng ườ Ox. Qua ngựđng th ng ườ Oy. Ch ng minh ng:ứ ằa) thì 180 b) // thì 180 c) thì 90 0Bài 17: Cho ABC. Trên nh AB M, trên ph ng AB ch C, tiaạ ẽMx sao cho a) CMR: Mx // BC và Mx ACắb) là giao đi Mx AC. gi và D. Trên tọ ặph ng AC không ch đi B, tia Ny sao cho CMR: Mx // NyBài 18: Qua ngoài đng th ng a, 101 đng th ng phân bi t. CMR: có ít nh tở ườ ườ ấ100 đng th ng a.ườ ắBài 19: Cho ABC, phân giác AD, qua đng th ng // AD.ẻ ườ ẳa) Ch ng AC Eứ b) CMR: c) qua và vuông góc AD, BE F. CMR: AF là phân giác ủvà EBBài 20: Cho ∆ABC. phân giác ngoài ∆ABC. d//AD.ẽ ẻDoc24.vna) CMR: AC Eắ b) CMR: b) bừ AD, // b. CMR: bừ và là phân giác góc BAC.Doc24.vn