Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ CHÍNH THỨC HSG TỈNH MÔN ĐỊA LÝ 12 NĂM 2017- 2018 (2)

3e285779836f808707c2a59a7a7d9bf2
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 3 2018 lúc 23:02:45 | Được cập nhật: 13 giờ trước (13:00:22) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 427 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO NGỞ ƯYÊN------------------Đ CHÍNH TH CỀ KỲ THI CH SINH GI THPT NHỌ ỈNĂM 2017 2018ỌPHI CH BÀI THIẾ ẤMôn thi: LÍỊ(Dùng cho ch m: …………………)ầ ấTúi …………… Phách ……………………ố Câu dungộ Thangđi mể Đi ch mể ấI hình c:ị Ngu c...ồ 0,75+ đi m...ặ 0,50- hình ngo c:ị Ngu c...ồ 0,75+ đi m...ặ 0,502 Quá trình xâm th ...ự 0,25- Xâm th nh mi núi: Trên mi núi...ự ườ 0,25+ Vùng đá vôi... 0,25+ các vùng th phù sa ...ạ 0,25- nhanh các ng ng sông: qu ...ồ 0,25+ Hàng năm ng ng sông ng...ồ 0,25T ng đi câu Iổ 4,00 ………… II dân theo gi tínhơ đi mặ 0, 75 Vai trò 0,25- dân theo tu iơ đi mặ 0, 75 Vai trò 0,252 rong nh ng năm qua, dân 0, 5- Nguyên nhân: Nh ng năm đây nh th hi chính sách…ữ 0, 50+ Đi ki ng thi nên tu th bình quân...ề ượ 0,25T ng đi câu IIổ 3,00 ………… III Trong nh ng năm qua dân thành th ta tăng nhanhữ ướ 0,50- Tuy nhiên, trình đô th hóa ta còn th p…ộ ướ 0,502 Đô th hóa là …ị 0,25+ tích c:…ề 0,50+ tiêu c:…ề 1,00- Đi ch nh quá trình đô th hoá…ề 0,25T ng đi câu IIIổ 3,00 …………IV Vùng bi ta giàu tài nguyên thiên nhiên: Khoáng n…ể ướ 1,00+ Tài nguyên nả (sinh bi n)…ậ 0,50+ Đi ki phát tri giao thông…ề 0,25- Nhi thiên tai: Bão… 0,25 bi n…ạ 0,25 Các thiên tai khác… 0,252 Mùa bão ta ...ở ướ 0,50- Nguyên nhân: chuy ng bi ki hàng năm …ự 0,25 Tác ng Côriôlít…ộ 0,25 Tác ng gió mùa…ộ 0,25 Lãnh th và ng bi …ổ ườ 0,25T ng đi câu IVổ 4,00 …………V lí li tăng tr ng...ử ưở 1,00- bi Lo hình…ẽ 1,00 tr c…ả 2,002 Trong th gian năm 1990- 2012, giá tr xu ngành...ờ 0,50- Di tích lúa.....ệ 0,50- Năng su lúa...ấ 0,50- ng lúa...ả ượ 0,50T ng đi câu Vổ 6,00 …………ĐI TOÀN BÀI THI (I II III IV V)Ể 20,00 ………… ng đi ch m: ng ………………………………………………………………….ằ ng ch ………………………………………………………………..ằ Ngày tháng 01 năm 2018 Cán ch thiộ (Ký và ghi rõ tên)ọ