Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:09

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết theo mẫu

b) Ba chục : 30                              Bốn chục :....

    Tám chục : ....                           Sáu chục :....

    Một chục :.....                            Năm chục :.....

c) 20 : hai chục                             50 :..............

   70 :...chục                                 80 :.............

   90 :...chục                                 30 :............

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Đọc và viết các số tròn chục theo mẫu.

Cách giải :

a) 

b) Ba chục: 30                            Bốn chục : 40

    Tám chục : 80                         Sáu chục : 60

    Một chục : 10                          Năm chục : 50.

c) 20 : hai chục                            50:Năm chục

   70 : bảy chục                            80: Tám chục

   90 : chín chục                           30: Ba chục.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:09

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm