Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 14 (SGK trang 11)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Phân tích thành nhân tử:

a. x2 - 3;                                                    b. x2 - 6;

c. \(x^2+2\sqrt{3}x+3;\)                                   d. \(x^2-2\sqrt{5}x+5.\)

 

Hướng dẫn giải

a) x2-3=(x-\(\sqrt{3}\))(x+\(\sqrt{3}\))

b) x2-6=(x-\(\sqrt{6}\))(x+\(\sqrt{6}\))

c) x2+2\(\sqrt{3}\)x +3 = x2 + 2.x.\(\sqrt{3}\) + (\(\sqrt{3}\))2= (x+\(\sqrt{3}\))2=(x+\(\sqrt{3}\))(x+\(\sqrt{3}\)).

d) x2-2\(\sqrt{5}\) x+ 5 = x2 - 2.x.\(\sqrt{5}\) + (\(\sqrt{5}\))2 = (x-\(\sqrt{5}\))2= (x-\(\sqrt{5}\))(x-\(\sqrt{5}\)).

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:57

Các câu hỏi cùng bài học