Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bảng căn bậc hai

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 38 (Sgk tập 1 - trang 23)

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đâu rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả 

\(5,4\)                  \(7,2\)                \(9,5\)                  \(31\)                     \(68\)

Hướng dẫn giải

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 39 (Sgk tập 1 - trang 23)

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đâu rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả 

\(115\)             \(232\)                     \(571\)                   \(9691\)

Hướng dẫn giải

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 40 (Sgk tập 1 - trang 23)

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đâu rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả 

0,71            0,03            0,216             0,811              0,0012                  0,000315

Hướng dẫn giải

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 41 (Sgk tập 1 - trang 23)

Biết \(\sqrt{9,119}\approx3,019\). Tính :

\(\sqrt{911,9}\)              \(\sqrt{91190}\)                   \(\sqrt{0,09119}\)                    \(\sqrt{0,0009119}\)

Hướng dẫn giải

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 42 (Sgk tập 1 - trang 23)

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau :

a) \(x^2=3,5\)

b) \(x^2=132\)

Hướng dẫn giải

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Có thể bạn quan tâm