Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuyển tập 796 câu trắc nghiệm về quy luật di truyền 2019

ed1c1bf04f9f43f3a0e1478eef9447d8
Gửi bởi: Thành Đạt 19 tháng 10 2020 lúc 22:14:04 | Được cập nhật: 17 tháng 5 lúc 8:50:30 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 341 | Lượt Download: 1 | File size: 2.390323 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

LUYỆN TẬP: CHUYÊN ĐỀ QUY LUẬT DI TRUYỀN ĐỀ THI CÁC TRƯỜNG THPT NĂM 2019 Câu 1 (THPT Chuyên Cao Bằng – lần 1 2019): Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị với tần số 30%. Theo lí thuyết, loại giao tử ab được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen Ab//aB chiếm tỷ lệ: A. 30% B. 20% C. 15% Câu 2 (THPT Chuyên Cao Bằng – lần 1 2019): Môt tế bào có kiểu gen D. 25% AB Dd khi giảm phân thưc tế ab cho mấy loại tinh trùng? A. 8 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 3 (THPT Chuyên Cao Bằng – lần 1 2019): Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai: 1.AaBb×AaBb 2. AaBB × AaBB 3.AABB×AAbb 4. Aabb × AaBb Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen là A. 1 và 4 B. 2 và 4 C. 1 và 3 D. 2 và 3 Câu 4 (THPT Chuyên Cao Bằng – lần 1 2019): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ? I. Ở loài này có tối đa 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. II. Cho môt cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 75%. III. Cho một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu thu được đời con có 4 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng ở đời con chiếm 18,75%. IV. Cho một cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình. A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 5 (THPT Chuyên Cao Bằng – lần 1 2019): Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen: alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, theo lí thuyết kết luận nào sau đây không đúng? A. Tất cả các gà lông đen đều là gà mái. B. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen. C. Gà lông vằn và gà lông đen có tỉ lệ bằng nhau. D. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông vằn. Câu 6 (THPT Chuyên Cao Bằng – lần 1 2019): ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; gen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen V quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và cách nhau 17cM. Lai hai cá thể ruồi giấm TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ QLDT đề 2019 Page 1 thuần chủng P thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài thu được F1. Cho các ruôi giấm F1 giao phổi ngẫu nhiên với nhau. Tính theo lí thuyết, ruôi giâm có kiểu hình thân xám, cánh dài ở F2 chiếm tỉ lệ: A. 50% B. 64,37% C. 41,5% D. 56,25% Câu 7 (THPT Chuyên Cao Bằng – lần 1 2019): Ở một loài thực vật, để tạo thành màu đỏ của hoa có sự tương tác của hai gen A và B theo sơ đồ: Gen a và b không có khả năng đó, hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau. Cho cây có kiểu gen AaBb tự thụ phấn được F1, các cây F1 giao phấn tự do được F2. trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ: A. 1/9 B. 1/8 C. 1/4 D. 3/7 Câu 8 (THPT Chuyên Cao Bằng – lần 1 2019): Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phép lai AaBb × aabb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen? A. 4 B. 2 C. 3 D. 9 Câu 9 (THPT Chuyên Cao Bằng – lần 1 2019): Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội đều có kiểu gen Aaaa × AAaa cho đời con có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ: A. 2/9 B. 1/12 C. 11/12 D. 4/9 Câu 10 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là A. Aa × Aa B. Aa × aa C. AA × Aa D. AA × aa. Câu 11 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd × AaBbdd là A. 1/4 B. 1/8 C. 1/2 D. 1/16 Câu 12 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb × aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ A. 1:1:1:1 B. 3 : 1 C. 9 : 3 : 3 : 1. D. 1:1. Câu 13 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, những phép lai nào sau đây cho đen con có cả cây quả đỏ và cây quả vàng? A. Aa × Aa và Aa × aa B. Aa × Aa và AA × Aa. C. AA × aa và AA × Aa D. Aa × aa và AA × Aa. Câu 14 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ QLDT đề 2019 Page 2 tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực? A. XWXw × XwY B. XWXW × XWY C. XWXw × XWY. D. XWXW × XwY Câu 15 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Khoảng cách của 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị gen giữa hai gen này là : A. 102% B. 50% C. 100% D. 51% Câu 16 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Ở một loài thực vật, cho lai cây hoa đỏ và cây hoa trắng. Cho cây F1 tự thụ phấn, F2 thu được 245 cây hoa trắng, 315 cây hoa đỏ. Nếu lấy hạt phấn của cây hoa đỏ F1 thụ phấn cho cây có kiểu gen lặn thì tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ thu được ở đời con là? A. 3/4 B. 1/2 C. 1/4 D. 9/7 Câu 17 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi măt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Ở thế hệ P, ruồi cái mắt đỏ có hai loại kiểu gen. B. Ở F2 có 5 loại kiểu gen. C. Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1. D. Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F, có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81,25%. Câu 18 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp AB tính trạng; alen trội là trội hoàn toàn, có hoán vị ở cả hai giới với tần số 20%. Ở đời con của phép lai ab Ab Dd × dd; loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ? aB A. 48% B. 27% C. 37,5% D. 50% Câu 19 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Một cơ thể (P), xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd. Trong đó, cặp Bb và cặp Dd cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2. Giả sử quá trình giảm phân bình thường, cơ thể P đã tạo ra loại giao tử Abd chiếm 11%. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Kiểu gen của P là Aa BD bd 2. Cơ thể P sẽ tạo ra giao tử có 3 alen trội chiếm 14%. 3. Trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen với tần số 44%. 4. Cho P lai phân tích, thu được Fa có số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen chiếm tỉ lệ 1,5%. A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 20 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Alen B quy định màu mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Cho giao phối ruồi đực và cái mắt đỏ, F1 có cả ruồi mắt đỏ và mắt trắng. Cho F1 tạp giao được F2, cho các phát biểu sau về ruồi ở F2, số phát biểu đúng là: TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ QLDT đề 2019 Page 3 (1) .Ruồi giấm cái mắt trắng chiếm tỉ lệ 18,75%. (2) .Tỷ số giữa ruồi đực mắt đỏ và ruồi cái mắt đỏ là 6/7. (3) .Ruồi giấm cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%. (4) .Ruồi đực mắt trắng chiếm tỉ lệ 12,5%. A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 21 (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội – lần 3 2019): Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Cho phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEe thu được F1. Tính theo lý thuyết, có mấy kết luận đúng về kết quả của F1 (1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256. (2) Có thể có tối đa 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên. (3) Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16. (4) Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4). (5) Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên. A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 22 (Sở GD – ĐT Hà Tĩnh – Lần 1 2019): Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AabbDd giảm phân bình thường sẽ sinh ra giao tử AbD với tỉ lệ bao nhiêu? A. 10% B. 12,5% C. 25% D. 50%. Câu 23 (Sở GD – ĐT Hà Tĩnh – Lần 1 2019): Biết rằng tính trạng do một gen quy định, alen B trội hoàn toàn so với alen b. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình ở giới cái? A. XbY × XbXb B. XBY × XBXb C. XbY × XBXB D. XBY × XBXB Câu 24 (Sở GD – ĐT Hà Tĩnh – Lần 1 2019): Biết rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai P: AabbDd × AaBBdd. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình? A. 12 kiểu gen, 4 kiểu hình B. 6 kiểu gen, 4 kiểu hình. C. 8 kiểu gen, 8 kiểu hình D. 9 kiểu gen, 4 kiểu hình Câu 25 (Sở GD – ĐT Hà Tĩnh – Lần 1 2019): Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do một gen có 4 alen quy định. Alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2, A3, A4; alen A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A3, A4; alen A3 quy định hoa hồng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa trắng B. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa hồng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa vàng. C. Cho cây hoa vàng lai với cây hoa hồng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa đỏ. D. Cho cây hoa hồng lai với cây hoa trắng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa hồng. Câu 26 (Sở GD – ĐT Hà Tĩnh – Lần 1 2019): Một cơ thể động vật có kiểu gen aaBbDdEEHh giảm phân tạo trứng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Tạo ra tối đa 32 loại giao tử. TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ QLDT đề 2019 Page 4 B. Loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 3/8. C. Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì tạo ra tối đa 6 loại giao tử. D. Số giao tử mang ít nhất 1 alen trội chiếm tỉ lệ 7/8. Câu 27 (Sở GD – ĐT Hà Tĩnh – Lần 1 2019): Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa chất K màu trắng trong tế bào cánh hoa: gen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; gen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh. Khi trong tế bào có cả gen A và gen B thì cánh hoa có màu vàng. Các alen đột biến lặn a và b không có khả năng phiên mã. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thì đời con có 4 loại kiểu hình. II. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa xanh, đời con có tối đa 4 kiểu gen. III. Cho hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, luôn thu được đời con có 100% cây hoa đỏ. IV. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 25% số cây hoa vàng. A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 28 (Sở GD – ĐT Hà Tĩnh – Lần 1 2019): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh cùng nằm trên một NST thường. Alen D nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ (P), thu được F1 có 1% ruồi đực thân đen, cánh dài, mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Đời F1 có 16 kiểu gen. II. Tần số hoán vị gen là 8%. III. F1 có 3% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ. IV. F1 có 23% ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ. A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 29 (Sở GD – ĐT Hà Tĩnh – Lần 1 2019): Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên NST thường quy định, các alen trội lặn hoàn toàn. Biết không xảy ra đột biến. Thực hiện 2 phép lai, thu được kết quả như sau: Phép lai 1: Cá thể lông vàng giao phối với cá thể lông xám, F1 có tỉ lệ: 2 vàng : 1 xám : 1 trắng. Phép lai 2: Cá thể lông đỏ giao phối với cá thể lông vàng, F1 có tỉ lệ: 2 đỏ : 1 vàng : 1 xám. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Trong loài này, có 4 kiểu gen quy định kiểu hình lông đỏ. II. Cho tất cả các cá thể lông vàng F1 của phép lai 1 lai với cá thể lông trắng thì luôn thu được đời con có 50% số cá thể lông vàng. III. Đời F1 của phép lai 2 có 4 loại kiểu gen. IV. Cho cá thể lông vàng ở thế hệ P của phép lai 2 giao phối với cá thể lông trắng, thì có thể thu được đời con với tỉ lệ 1 vàng : 1 trắng. TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ QLDT đề 2019 Page 5 A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 30 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AAbb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A. 50% B. 25% C. 75% D. 100% Câu 31 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Trong trường hợp liên kết hoàn toàn và mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 100%? A. Ab ab  aB ab B. AB AB  ab ab C. AB ab  ab ab D. ab ab  ab ab Câu 32 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai Aa × Aa là: A. 100%hoa trắng. B. 1 hoa đỏ ; 1 hoa trắng. C. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng D. 100% hoa đỏ. Câu 33 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen? A. AA × Aa B. AA × aa. C. Aa × Aa. D. Aa × aa. Câu 34 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Phép lai: AaXBXb × AaXBY cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình? A. 12 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình B. 8 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình. C. 12 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình D. 8 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình. Câu 35 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình. Biết rằng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? A. Cho một cây thân cao, hoa trắng, ở F1 tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 20%. B. Cho một cây thân cao, hoa đỏ ở F1 tự thụ phấn, nếu thu được ở đời con có 4 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng ở đời con chiếm 18,75%. C. Cho một cây thân cao, hoa đỏ ở F1 giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 4 loại kiểu hình. D. F1 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. Câu 36 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Lai hai cây P lưỡng bội có kiểu hình khác nhau. Sử dụng consixin tác động vào quá trình giảm phân hình thành giao tử của cơ thể P, kết quả tạo ra các cây F1 tứ bội gồm hai loại kiểu hình. Biết rằng cây tứ bội giảm phân sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây đúng? A. P có kiểu gen thuần chủng về các tính trạng đem lai. B. F1 có kiểu gen AAAa. C. F1 tạo ra tối đa 4 loại giao tử. TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ QLDT đề 2019 Page 6 D. F1 có tối đa 3 loại kiểu gen. Câu 37 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Ở một loài thực vật, có 4 cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee phân li độc lập, tác động qua lại với nhau theo kiểu cộng gộp để hình thành chiều cao cây. Cho rằng cứ mỗi gen trội làm cho cây cao thêm 5 cm. Lai cây thấp nhất với cây cao nhất (có chiều cao 320 cm) thu được cây lai F1. Cho cây lai F1 giao phấn với cây có kiểu gen AaBBDdee. Hãy cho biết cây có chiều cao 300 cm ở F2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A. 5/16 B. 15/16 C. 3/32 D. 1/16 Câu 38 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Một loài động vật có 2n = 8 NST (mỗi cặp NST gồm một chiếc có nguồn gốc từ bố và một chiếc có nguồn gốc từ mẹ). Nếu trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng có 20% số tế bào xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cặp NST số 1, 40% số tế bào xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cặp NST số 2; cặp NST số 3 và số 4 không có trao đổi chéo. Theo lí thuyết, loại tinh trùng mang tất cả các NST đều có nguồn gốc từ bố chiếm tỉ lệ là: A. 4,5%. B. 3% C. 12% D. 18% Câu 39 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt, hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Cho giao phối giữa ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu được F1 100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau được F2 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ và kiểu hình ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng là 51,25%. Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng? I. Con ruồi cái F1 có tần số hoán vị gen là 40%. II. Tỉ lệ ruồi cái dị hợp 3 cặp gen ở F2 là 3/40 III. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở F2 là 5/16. IV. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2 , xác suất lấy được một con cái thuần chủng là 24/169 A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 Câu 40 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Màu sắc hoa của một loài thực vật do một gen có 4 alen A1, A2, A3, A4 nằm trên NST thường quy định. Trong đó A1 quy định hoa tím, A2 quy định hoa đỏ tươi, A3 quy định hoa vàng, A4 quy định hoa trắng. Thực hiện cá phép lai thu được kết quả như sau: Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa vàng, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 50% cây hoa vàng. Phép lai 2: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa vàng, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% cây hoa đỏ nhạt : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng. Phép lai 3: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa tím, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Thứ tự quan hệ trội lặn là tím trội hoàn toàn so với đỏ tươi, đỏ tươi trội hoàn toàn so với vàng, vàng trội hoàn toàn so với trắng. II. Có 2 kiểu gen quy định hoa đỏ nhạt. III. Kiểu hình hoa tím được quy định bởi nhiều kiểu gen nhất. TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ QLDT đề 2019 Page 7 IV. Tối đa có 10 kiểu gen quy định màu hoa. A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 41 (Sở GD – ĐT Quảng Nam – 2019): Một loài động vật, xét 3 cặp gen Aa, Bb, Dd cùng nằm trên một cặp NST thường và quy định 3 cặp tính trạng khác nhau, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Cho biết có hoán vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái. I. Cho các cá thể đực có kiểu hình trội về một tính trạng lai phân tích, sẽ có tối đa 6 sơ đồ lai. II. Cho các cá thể đực có kiểu hình trội về 1 tính trạng lai với các cá thể cái có kiểu hình trội về 2 tính trạng, sẽ có tối đa 90 sơ đồ lai. III. Cho cá thể cái trội về một tính trạng giao phấn với cá thể đực trội về một tính trạng, có thể thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1. IV. Cho cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phấn với cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng thu được đời con có tối đa 16 loại kiểu gen. A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 42 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): Ở một loài thực vật, alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng. Theo lí thuyết, phép lai Dd × dd cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: A. 2 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. B. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. C. 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 1 cây quả đỏ : 3 cây quả vàng. Câu 43 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1? A. Aa × Aa. B. AA × Aa. C. Aa × aa. D. AA × aa. Câu 44 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra nhiều loại giao tử nhất? A. AaBbdd. B. AaBbDd. C. AaBBDd. D. AABbDd. Câu 45 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết quá trình giảm phân ở các cơ thể có gen nào sau đây tao ra loại giao tử mang alen lặn chiếm tỉ lệ 50%? A. aa và Bb. B. Aa và Bb C. AA và bb D. aa và bb Câu 46 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): Cho phép lai P: AaBbDD × aaBbDd. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết ở F1 số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử về một cặp gen chiếm tỉ lệ A. 50% B. 87,5% C. 37,5% D. 12,5% Câu 47 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa vàng, alen a1 quy định hoa trắng. Biết alen A trội hoàn toàn so với alen a và a1; alen a trội hoàn toàn so với alen a1. Cho một cây hoa đỏ giao phấn với một cây hoa vàng thu được F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây không xuất hiện ở A. 100% đỏ. B. 50% đỏ : 25% vàng : 25% trắng, C. 50% đỏ : 50% vàng D. 75% đỏ : 25% vàng. TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ QLDT đề 2019 Page 8 Câu 48 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): ở một loài thực vật, khi lai dòng cây hoa đỏ thuần chủng với dòng cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 gồm hàng nghìn cây hoa đỏ và một cây hoa trắng. Biết tính trạng màu hoa do một gen có hai alen quy định. Cây hoa trắng xuất hiện có thể do một trong mấy nguyên nhân sau đây? I. Do hiện tượng đột biến gen. II. Do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. III. Do đột biến số lượng nhiễm sắc thể. IV. Do hiện tượng trao đổi chéo cân. A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 Câu 49 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài, alen B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định chín muộn. Cho cây hạt tròn, chín sớm (P) tự thụ phấn thu được F1 gồm 1500 cây với 4 loại kiểu hình, trong đó có 315 cây hạt dài, chín sớm. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng trong quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F1, số cây có kiểu hình hạt tròn, chín muộn và tần số hoán vị gen của p lần lượt là A. 21% và 20%. B. 21% và 40%. C. 37,5% và 20%. D. 37,5% và 40%. Câu 50 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): Cho phép lai: ♂AaBbDd × ♀AaBbdd. Trong quá trình giảm phân của hai giới, có 10% số tế bào của giới đực và 10% số tế bào của giới cái xảy ra sự không phân li của cặp Aa trong giảm phân I giảm phân II bình thường; Các tế bào khác giảm phân bình thường. Cho rằng các giao tử được thụ tinh với xác suất như nhau, các hợp tử có sức sống như nhau. Theo lí thuyết, ở đời F1, cá thể đột biến có tỉ lệ A. 19% B. 18,5%. C. 1%. D. 19,25%. Câu 51 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả dài trội hoàn toàn so với alen d quy định quả tròn cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng, thu được F1 dị hợp tử về ba cặp gen. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2. ở F2 cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn chiếm tỉ lệ 4%. Cho biết không phát sinh đột biến, các kết luận nào sau đây đúng? I. Nếu hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái thì tần số hoán vị là 20%. II. Nếu hoán vị gen chỉ xảy ra ở quá trình phát sinh giao tử đực hoặc quá trình phát sinh giao tử cái thì tần số hoán vị là 36%. III. Ở F2, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ 49,5% IV. Ở F2. cây có kiểu hình thân cao, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 2,25% A. I, II B. I, IV C. I, III D. II, III Câu 52 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): ở động vật lưỡng bội. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lý thuyết phát biểu nào sau đây đúng A. Bốn tế bào sinh trứng có kiểu gen PpQqRr có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử. B. Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen MmNn nếu tạo ra 4 loại giao tử thì tỉ lệ các loại giao tử là 2:2:1:1. C. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen GH tạo ra tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán gh vị gen. TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ QLDT đề 2019 Page 9 D. Hai tế bào sinh tinh có kiểu gen ABD tạo ra tối đa 4 loại giao tử abd Câu 53 (Sở GD – ĐT Hải Phòng – lần 1 2019): ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây có hai loại kiểu hình là thân cao và thân thấp.Trong một phép lai giữa cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp thuần chủng thu được F1 gồm toàn cây thân cao. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 56,25% cây thân cao : 43,75% cây thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F2 có tối đa 3 loại kiểu gen. II. F2 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1. III. Ở F2 số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 25%. IV. Ở F2 số cá thế có kiểu gen giống F1 chiếm tỉ lệ 25%. A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 3- Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể Câu 54 (THPT Đào Duy Từ - Hà Nội – lần 4 2019): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng? A. XAXA ×XAY B. XaXa × XAY C. XAXa × XaY D. XAXa × XaY Câu 55 (THPT Đào Duy Từ - Hà Nội – lần 4 2019): Có 5 tế bào sinh tinh của 1 cá thể có kiểu gen AaBbddXEY tiến hành giảm phân bình thường. Số loại giao tử đực tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu? A. 4 B. 10 C. 8 D. 16 Câu 56 (THPT Đào Duy Từ - Hà Nội – lần 4 2019): Giả sử trong quá trình giảm phân của 1000 tế bào AB sinh tinh có kiểu gen đã xảy ra hoán gen ở 100 tế hào. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra ab là: A. 4:4:1:1 B. 9:9:1:1 C. 19:19:1:1 D. 10:10:1:1 Câu 57 (THPT Đào Duy Từ - Hà Nội – lần 4 2019): Từ một cây có kiểu gen AabbDdEe, theo lí thuyết có thể tạo ra bao nhiêu dòng thuần chủng khác nhau về kiểu gen A. 4 B. 6 C. 8 D. 2 Câu 58 (THPT Đào Duy Từ - Hà Nội – lần 4 2019): ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định canh dài trội hoàn toan so với alen b quy định cánh cụt, alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so vơi alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST (nhiễm sắc thể) giới tính X, o vùng không tương đồng với NST Y. Phép lai P: AB D d AB D X X  X Y . Nếu không có hoán vị gen ở con cái thì đời con có số loại kiểu gen, số loại kiểu ab ab hình là: A. 9 kiểu gen, 4 kiểu hình B. 6 kiểu gen, 4 kiểu hình C. 9 kiểu gen, 8 kiểu hình D. 12 kiểu gen, 6 kiểu hình Câu 59 (THPT Đào Duy Từ - Hà Nội – lần 4 2019): Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình? TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ QLDT đề 2019 Page 10