Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi giữa kì HKI Sinh 12, trường THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội năm học 2020-2021.

38236e87c5a4a8770b522e2bd464e035
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 26 tháng 2 2021 lúc 23:28:23 | Được cập nhật: hôm kia lúc 8:15:04 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 519 | Lượt Download: 5 | File size: 0.241328 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: SINH HỌC KHỐI: 12
Giáo viên chỉnh sửa : Nguyễn Thị Thanh Hà

Ngày nộp: 23 / 10 / 2020

I. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Gen, mã di
truyền và quá
trình nhân đôi
ADN

Gen là gì? Mã di truyền là gì ? Đặc điểm của mã di truyền?
Cho biết bộ ba mở đầu, bộ ba kết thúc?
Trình bày quá trình nhân đôi của AND (Nơi xảy ra, nguyên tắc nào đảm bảo
cho AND con sinh ra giống AND mẹ, diễn biến, kết quả, ý nghĩa)?
Nêu những điểm khác nhau giữa nhân đôi AND ở sinh vật nhân sơ với nhân
đôi AND ở sinh vật nhân thực ?
Cấu trúc, chức năng các loại ARN?

2. Phiên mã,
dịch mã
Điều hòa hoạt
động gem

Quá trình phiên mã ( nơi xảy ra, diễn biến, kết quả, ý nghĩa)
Quá trình dịch mã (thành phần tham gia, nơi xảy ra, diễn biến, kết quả)
Điều hòa hoạt động gen (khái niệm, ý nghĩa)?
Trình bày mô hình cấu trúc operon lac?
Cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac: khi môi trường có lactôzơ và
khi môi trường không có lactôzơ?

3. Đột biến gen

Thế nào là ĐB gen, ĐB điểm, thể ĐB ? các dạng ĐB gen ?
Trình bày nguyên nhân, cơ chế phát sinh, hậu quả, vai trò của ĐB gen ?
Trình bày cấu trúc : Nuclêoxôm, sợi cơ bản, sợi nhiễm sắc, sợi crômatit ?

4. Đột biến cấu
trúc NST

Các dạng đột biến cấu trúc NST? hậu quả, vai trò của từng dạng ?
Kể 1 số bệnh ở người, các hiện tượng ở TV, ĐV liên quan đến đột biến cấu
trúc NST

5. Đột biến số
lượng NST

Đột biến thể lệch bội ? Các dạng lệch bội, ? nêu nguyên nhân, cơ chế phát
sinh, và hậu quả của đột biến lệch bội ?
Thể đa bội là gì ? Kể các dạng đa bội? Trình bày cơ chế phát sinh thể tự đa
bội và dị đa bội ? Nêu các đặc điểm của thể đa bội ? Hậu quả và vai trò của
đột biến thể đa bội.

Đề cương giữa học kỳ I - Năm học 2020 - 2021

Trang 1

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
6. Bài tập

Bài tập chương 1 (Bài 1,3,6,8)

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Thời gian: 45 phút
- 70% trắc nghiệm – 30% tự luận

Đề cương giữa học kỳ I - Năm học 2020 - 2021

Trang 2