Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 33. Viết quảng cáo

638a721e1dd691bf5d3094c7af4980e9
Gửi bởi: hoangkyanh0109 6 tháng 8 2017 lúc 16:03:36 | Được cập nhật: 17 tháng 5 lúc 9:05:18 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 469 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tröôøng:ÑH SÖ PHAÏM Tröôøng:ÑH SÖ PHAÏM TPHCMTPHCMKhoa:NGÖÕ VAÊNKhoa:NGÖÕ VAÊNGVHD:Th.S TRAÀN THÒ KIM OANHGVHD:Th.S TRAÀN THÒ KIM OANHNGÖÔØI THÖÏC HIEÄN:NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN: NGUYEÃN THUÏY THUØY NGUYEÃN THUÏY THUØY GIANG_VAÊN 3BGIANG_VAÊN 3B TRAÀN HUYØNH NHÒ_VAÊN 3BTRAÀN HUYØNH NHÒ_VAÊN 3B TRÒNH THAØNH TÆNH_VAÊN 3CTRÒNH THAØNH TÆNH_VAÊN 3C NGUYEÃN THI THANH VAÂN _VAÊN NGUYEÃN THI THANH VAÂN _VAÊN 3C3C0101KEÁT QUAÛ CAÀN KEÁT QUAÛ CAÀN ÑAÏTÑAÏT- HIEÅU YEÂU CAÀU VAØ CAÙCH VIEÁT HIEÅU YEÂU CAÀU VAØ CAÙCH VIEÁT QUAÛNG CAÙO CHO MOÄT SAÛN QUAÛNG CAÙO CHO MOÄT SAÛN PHAÅM HOAËC MOÄT DÒCH VUÏ.PHAÅM HOAËC MOÄT DÒCH VUÏ.- REØN LUYEÄN KYÕ NAÊNG VIEÁT REØN LUYEÄN KYÕ NAÊNG VIEÁT QUAÛNG CAÙO CHO MOÄT SAÛN QUAÛNG CAÙO CHO MOÄT SAÛN PHAÅM HOAËC MOÄT DÒCH VUÏ.PHAÅM HOAËC MOÄT DÒCH VUÏ.020211Theo em ngöôøi ta duøng hình Theo em ngöôøi ta duøng hình aûnh sau ñaâyñeå laøm gì?aûnh sau ñaâyñeå laøm gì?0303““TRÌNH BAØY,GIÔÙI THIEÄU ROÄNG TRÌNH BAØY,GIÔÙI THIEÄU ROÄNG RAÕI CHO NHIEÀU NGÖÔØI BIEÁT RAÕI CHO NHIEÀU NGÖÔØI BIEÁT NHAÈM TRANH THUÛ ÑÖÔÏC NHIEÀU NHAÈM TRANH THUÛ ÑÖÔÏC NHIEÀU KHAÙCH HAØNG”KHAÙCH HAØNG” (töø ñieån Tieáng Vieät-tr (töø ñieån Tieáng Vieät-tr 802)802)0505Quaûng caùo thöôøng xuaát Quaûng caùo thöôøng xuaát hieän döôùi nhöõng hình hieän döôùi nhöõng hình thöùc naøo?thöùc naøo?PHIM QUAÛNG CAÙOPHIM QUAÛNG CAÙOQUAÛNG CAÙO PHAÙT QUAÛNG CAÙO PHAÙT THANHTHANHVAÊN BAÛN QUAÛNG CAÙOVAÊN BAÛN QUAÛNG CAÙO0606VAÊN BAÛNVAÊN BAÛNQUAÛNG QUAÛNG CAÙOCAÙO 0707I/I/VAI TROØ CUÛA VAÊN BAÛN VAI TROØ CUÛA VAÊN BAÛN QUAÛNG CAÙO TRONG ÑÔØI QUAÛNG CAÙO TRONG ÑÔØI SOÁNG:SOÁNG:- Truyeàn tin veà saûn phaåm hoaëc dòch Truyeàn tin veà saûn phaåm hoaëc dòch vuïvuï- Thu huùt,thuyeát phuïc khaùch haøng tin Thu huùt,thuyeát phuïc khaùch haøng tin vaøovaøo chaát löôïngchaát löôïng lôïi íchlôïi ích söï tieän lôïisöï tieän lôïi cuûa saûn phaåm hoaëc dòch vuïcuûa saûn phaåm hoaëc dòch vuï- Taêng söï ham thích mua haøng,söû duïng Taêng söï ham thích mua haøng,söû duïng dòch vuï dòch vuï VVAÊN BAÛN QUAÛNG CAÙO AÊN BAÛN QUAÛNG CAÙO COÙ VAI TROØ NHÖ THEÁ COÙ VAI TROØ NHÖ THEÁ NAØO ÑOÁI VÔÙI ÑÔØI NAØO ÑOÁI VÔÙI ÑÔØI SOÁNG CON NGÖÔØI?SOÁNG CON NGÖÔØI?080811Chuùng ta cuøng theo doõi Chuùng ta cuøng theo doõi maãu quaûng caùo:maãu quaûng caùo: Nöôùc maém Nöôùc maém PhuùQuoác:PhuùQuoác: Tinh khieát.Tinh khieát. Thôm ngonThôm ngon090911 Haõy duøng Haõy duøng nöôùc nöôùc maém Phuù maém Phuù QuoácQuoác: Boå döôõng.Boå döôõng.Thôm ngon.Thôm ngon.Ñaäm ñaø höông vòÑaäm ñaø höông vò101011 Nöôùc maém Phuù Nöôùc maém Phuù Quoác: Quoác: Moät goùc queâ Moät goùc queâ höông:höông: Tinh khieát.Tinh khieát.Thôm ngon.Thôm ngon. Boå döôõng.Boå döôõng. 1111