Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 31. Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

d00a1368edc13dae3bdc8b1a70fb5d86
Gửi bởi: hoangkyanh0109 6 tháng 8 2017 lúc 15:53:59 | Được cập nhật: 14 giờ trước (4:00:29) Kiểu file: PPT | Lượt xem: 423 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG THCS THPT LÊ IƯỜ ỢT VĂN­ ĐA ỊCDGV: TR NH TH NỊ ẦNgày so n: 30/4/2015ạNgày so n: 30/4/2015ạTi tếTi tế 91­92 91­92TH HÀNH CÁC PHÉP TU ỪPHÉP ĐI PHÉP ĐIỆ ỐThThực hành phép tu từ :Phép điệp và ực hành phép tu từ :Phép điệp và phép đốiphép đối (1) nô câu th đu: Treøo leân caây böôûi haùi hoa,Treøo leân caây böôûi haùi hoa,Böôùc xuoáng vöôøn caø haùi nuï taàm xuaân.Böôùc xuoáng vöôøn caø haùi nuï taàm xuaân.Nuï taàm xuaân nôû ra xanh bieác,Nuï taàm xuaân nôû ra xanh bieác,Em coù choàng Em coù choàng ôr ôanh tieác laém thay…anh tieác laém thay…L pă xuânụ .Nhấn mạnh ý nghĩa: hình ảnh ng con ươ gái đang tu xuân thì đpở ươ .Tạo cảm xúc tiếc nuôi. I. Luyện tập về phép điệp I. Luyện tập về phép điệp (điệp ngữ)(điệp ngữ)1. Bài tập nhận 1. Bài tập nhận biết:biết:ThThực hành phép tu từ :Phép điệp và ực hành phép tu từ :Phép điệp và phép đốiphép đối câu th cu i:ô ô…“…“Baây giôø em ñaõ coù choàng,Baây giôø em ñaõ coù choàng,Nhö chim vaøo loàng nhö caù maéc caâu.Nhö chim vaøo loàng nhö caù maéc caâu.Caù maéc caâu bieát ñaâu maø gôõ,Caù maéc caâu bieát ñaâu maø gôõ,Chim vaøo loàng bieát thuôû naøo ra.”Chim vaøo loàng bieát thuôû naøo ra.”L “ă ca câu, chim vao ngă .Nh nh ấ ạ ý nghĩa: hoan nh cô gái qu quanh, ả âb c, không thoatế .Tạo cảm xúc: buồn, xót xa. Cac ng ữCac ng “Nụ tầm xuân, chim vào lông, cá măc câu là phép điệp tu từ.là phép điệp tu từ.ThThực hành phép tu từ :Phép điệp và ực hành phép tu từ :Phép điệp và phép đốiphép đối- Gaàn möïc thì ñen, gaàn ñeøn thì saùng .Gaàn möïc thì ñen, gaàn ñeøn thì saùng .- Coù coâng maøi saét coù ngaøy neân kim- Coù coâng maøi saét coù ngaøy neân kim-Baø con vì toå vì tieân khoâng phaûi vì tieàn Baø con vì toå vì tieân khoâng phaûi vì tieàn vì gaïo.vì gaïo. (Tuïc ngöõ )(Tuïc ngöõ Các từ được lăp lại gần, thì, có, vì có ác dụng để kh ng đnhẳ hay so sánh dung hai vộ không nh nh nghia, ạ không gợi hình ảnh và biểu cảm. Cac “g n, thi, co, vi” lư âCac “g n, thi, co, vi” lư à lăp tư không không ph iảph iả là là phép phép điệp tu từ.điệp tu từ.(2(2))ThThực hành phép tu từ :Phép điệp và ực hành phép tu từ :Phép điệp và phép đốiphép đối2. Khai ni mệ2. Khai ni mệPhep đi la bi pháp tu ốdi đt (t ng câu...) nh nh nh ý nghĩa, biêu đạt xúc vàả hình ng ngh ượ êthu t.ậPhep đi co cac ng :ê Đi ng cach quang.ê Đi ng ti p.ê Đi ng chuy ti (Đi ng vong, đi ng ưb u).ă ThThực hành phép tu từ :Phép điệp và ực hành phép tu từ :Phép điệp và phép đốiphép đối 3. 3. Th ưTh ưhanh hanh ::Trong văn đây co phep đi tu không ươ ưN co thi phep đi ng nao Nêu nghi ma tac agi mu nh nh Bi hi xuc gi ?a aCâu Th ng em, th ng em, th ng em bi ươ ươ ươ êm y.â Co phep đi tu (th ng em).ê ươ­ ng đi ng ti p.a ê­ Nh nh nghi th ng th nhi u.â ươ ê­ Bi hi xuc nh th ng.ê ươThThực hành phép tu từ :Phép điệp và ực hành phép tu từ :Phép điệp và phép đốiphép đối Câu :Nh ng luc say cung mu ch a,ư ưMu ch nh ng ti nh hay a.ô ưHay nên không ch đc,ư ươCh đc nh ng ma cung ch ng ch a.ư ươ (Nguy Khuy n)ê ê­ Co phep đi tu (ê mu ch a, hay a, ch đcô ươ ).­ ng đi ng chuy ti p.a ê­ Nh nh nghi loay hoay mai gi chi va ham mu n.â ô­ Bi hi xuc trao tr chi mi nh.ê ươ uThThực hành phép tu từ :Phép điệp và ực hành phép tu từ :Phép điệp và phép đốiphép đối Câu :Nay ch ng, nay nay cha,ô ẹNay la em ru t, nay la em dâu.ô (Ca dao)­ Nay la .ă ư­ Không co phep đi tu .ê ư­ Không nh nh nghi gi .â a­ Không bi hi xuc.ê aTH HÀNH CÁC BI PHÁP TU PHÉP ĐI VÀ PHÉP ĐIỰ II. Luy phép điệ ố1. Bài nh bi tậ ế(1) “Chim có ng có tông”.ổ ườ­ “Đói cho ch, rách cho th m”.ạ ơ­ “Ng có chí ph nên, nhà có ph ng”.ườ (T ng )ụ ữ­ Đi nhau ti ng (3/3; 6/6).ố ế­ thanh: ề((t /tông; ch/ th mổ ơt /tông; ch/ th mổ ơ; chí/n ềchí/n ề– nên/v ngưnên/v ngư))­ lo i: ạ((chim/ng ườchim/ng ườ(d/d); (d/d); /tông ổt /tông ổ(d/d) ;(d/d) ;đói/ráchđói/rách (t/t) (t/t) ch/th mạ ơs ch/th mạ (t/t)…) (t/t)…)­ ng pháp: ng pháp ỗv .ế