Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 30. Trả bài làm văn số 6

b378781ba695a7d23a9731df20be4451
Gửi bởi: hoangkyanh0109 6 tháng 8 2017 lúc 16:06 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 11:16 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 313 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHÀO NG QUÝ TH CÔỪ ẦĐN GI 10B2Ế ỚSinh viên th p: LÊ TH YÊNỊGiáo viên ng n: ướ NGUY TH ẨNHUNGTR ẢBÀI VI ẾS 6Ố54054201492056015306Ti 87: Làm vănếTR BÀI VI 6Ả ỐTi 87: TR BÀI VI 6ế ỐI. Tìm hi ểbài bàiề Phân tích di bi tâm tr ng ủng chinh ph trong đo th sau:ườ ơ“ hiên ng th gieo ng c,ạ ướNg rèm th thác đòi phen.ồ ủNgoài rèm th ch ng mách tinướ ẳTrong rèm, ng đã có đèn bi chăng?ườ ếĐèn có bi ng ng ch ng bi t,ế ườ ếLòng thi riêng bi thi mà thôi.ế ếBu nói ch ng nên i,ồ ờHoa đèn kia bóng ng khá th ng...”ớ ườ ươ Trích: Tình nh loi ng ườchinh phụ Chinh ph ngâm Đng Tr ầCôn).II. ộdung ầđt, ậdàn 2. dàn ýậa.M bàiở Gi thi khái quát tác gi Đng Tr ầCôn.­ Tác ph Chinh ph ngâm và đo trích “Tình ạc nh loi ng chinh ph ”.ả ườ ụ­ Tâm tr ng ng chinh ph trong đo ườ ạth .ơb.Thân bài :­ Tâm tr ng ch n, kh kho i, không yên, ảth hi qua: ệ+ Hành đng đi i, nh t, vô nghĩa: ạ“ hiên ng..gieo ng c”ạ ướ“ Ng rèm...r thác đòi phenồ ”1. dung đtộ ạa. dungộ­ làm rõ di bi tâm tr ng ng ườchinh ph qua đo tríchụ ạb. năng:ỹ­ ph nố ầ­ Hi đ, xác đnh đúng ng làm bài, lu ướ ậđi rõ ràng, ch ng phù p.ể ợ­ Đo văn, câu văn ph đc theo ượ ếm tr nh đnh.ộ ị­ ch các di đtạ ạ­ Bi cách làm bài ngh lu bài th ơđo th có văn phong ngh lu văn c.ạ ọ2. Thân bài3.K bàiế Tâm tr ng ngóng ng, trông đi, hi ng ồl th ng th hi bi thi đau bu n, khao ồkhát tìm đc tâm giao có th th hi và ượ ểchia “ẻ Ngoài rèm th c... khá th ng?ướ ươ ”+ Ng chinh ph hi ng trong vô ng: ườ ọ“ Ngoài rèm...mách tin ”+ Câu tu “ỏ Trong rèm...đèn bi chăng?” ế­> tâm tr ng ngóng ng, ch đi tri miên, ầđc chia sượ .+ Hình nh ng đèn: “ả Đèn có bi t…khá th ngế ươ ”+ Đi ng “ệ đèn có bi tế ”+ Đt song song “ặ hoa đèn bóng ng iườ ”­> ẻloi, cô đn.ơ=> Di bi tâm tr ng ng chinh ph ch n­ễ ườ ồ>hi ng trong vô ng ­> bi thi đau bu n, loi, ẻcô đn.ơ Đây là chi sâu tr ng thái đi ch .ề ờc. bài:ế Đánh giá thành công dung và ộngh thu tác gi trong vi miêu ệt tâm tr ng ng chinh ph .ả ườ ụTi 70: TR BÀI VI 6ế ỐI. Tìm hi ểbàiII. dàn ậýIII. Nh ậxét bài làm HSủ1. đi mƯ 1. đi m:Ư ể­ Đa các em đc yêu ượ ềra­ Bi xây ng cho bài vi ồ3 ph n: bài, thân bài, bài. ế­ Trình bày rõ ràng, ch bài ốch vi đp. ẹ­ bài bi ng các thao tác ụngh lu n. Bi nh và phân tích ậth khá sâu c.ơ ắTi 87: TR BÀI VI 6ế ỐI. Tìm hi ểbàiII. dàn ậýIII. Nh ậxét bài làm HSủ2. iồ 2. i:ồ ạ- ch rõ ràng ho trúc bài ch ưđyđầ .-S các ch logic, ch phân ếtích thơ- Di đt còn ng, hi th ch sâu ắCâu thi thành ph ng t.ế ố­ Trình bày thi th mĩ.ế ẩ-Trích ch đúng quy c.ẫ ắ-Ch có năng văn n.ư ảTi 87: TR BÀI VI 6ế ỐI. Tìm hi ểđềII. dàn ậýIII. Nh ậxét bài làm HSủIV. Phân tích và ch iữ 1. dùng :ỗ ừ- Nguyên nhân: Phát âm sai.+ Dùng không đúng hoàn nh.ừ ả- Cách ch i:ữ ỗ+ Rèn luy cách phát âm, cách vi theo ếchính Hi rõ ng nh dùng ợlí+ Dò bài sau khi vi t.ạ ếTi 87: TR BÀI VI 6ế ỐI. Tìm hi ểđềII. dàn ậýIII. Nh ậxét bài làm HSủIV. Phân tích và ch iữ 2. ng pháp:ỗ ữ- Nguyên nhân:+ Ch m, ph tùy ti n.ấ ệ+ Không xác đnh đc các thành ph câu.ị ượ ầ- Cách ch i:ữ ỗ+ ng câu thích p.ử ợ+ câu theo đúng quy ng pháp ữti ng Vi t.ế ệTi 87: TR BÀI VI 6ế ỐI. Tìm hi ểđềII. dàn ậýIII. Nh ậxét và ch ữl iỗ 3. di đt:ỗ ạ- Nguyên nhân: .ặ ừ+ Liên gi các câu trong đo n, gi các ữđo trong văn ch logic.ạ ư- Cách ch i:ữ ỗ+ Tích lũy ng.ố ự+ ng và ng linh ho các hình ạth c, ph ng ti liên câu, đo n, văn ươ ạb n..ảIV. Phân tích và ch iữ