Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 25. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt (1)

f3de570b5e29c7c8449bff789b85a6d6
Gửi bởi: hoangkyanh0109 5 tháng 8 2017 lúc 21:43:23 | Được cập nhật: 31 tháng 3 lúc 20:56:57 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 466 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti 99­ế100 I. NG ĐÚNG THEO CÁC CHU TI NG VI TỬ ỆII. NG HAY, ĐT HI QU GIAO TI CAOỬ I. NG ĐÚNG THEO CÁC CHU Ti NG Vi TỬ Ệ1.Về ngữ âm và chữ viết2. Về từ ngữ3. Về ngữ pháp4. Về phong cách ngôn ngữ 1.V ng âm và ch vi tề ế* Phân tích ng li u/ 65ữ ệa. Các sai ng âm, ch vi (chính ).ỗ Nói và vi sai ph âm cu c/t: giặ ­> giặ Nói và vi sai ph âm đu d/r: áo ­> áo Nói và vi sai thanh đi ngã/h i: ­> ;ẽ đi ­> điỗ Sai do phát âm theo ti ng đa ph ngế ươ Th sao đang thành ph bác nhà quê?ế À…chuy thì dài m. Nh nha bác ng mư ch ng qua cũng là do cái duyên, cái …Gì th cháu?ẳ Bác nói gi ng nó khang khác th nào y. Tr iờ bác nói là gi ờ(…). Nh ng màư bác nói là ng mư o,ả bác nói là u.ẩ Ăn đâu nói gi ng đó cháu.ướ ờK lu n:ế Nói phát âm theo âm thanh chu Ti ng ếVi t, Vi đúng theo quy chính .ế 2. ngề Phân tích ng li u: sgk/ 65ữ ệa. Hãy phát hi và ch ng trong các câu sau:ệ Câu 1: sai: chót t­> chót cu cùng Câu 2:T sai: truy ng­> truy đtừ Câu 3:Sai “ch các nh truy nhi m…”; “tích pha ựch ,…” .ế­> a:ử ng và ch vì các nh truy nhi đã gi nố ườ ầ+ Nh ng nh nhân không ph đc đi tr tích ng ượ ằnh ng th thu tra đc bi mà khoa đã pha ch .ữ ượ ếb. ch các câu dùng đúng trong các câu sau: Câu đúng: 2,3,4 Đi là thi tinh th đoàn t.ể gi đã ngoan ch ng tr quy li t.ọ đi ta đã ngoan ng chi đu su ngày đêm .ộ ườ ộ=> lu n:ế Dùng ng đúng hình th cớ o, nghĩa, và ạđc đi ng pháp chúng trong TVặ 3. ng phápề ữ* Phân tích ng li u:ữ Sgk/ 66a Phát hi và ch ng pháp …: ữ­ Câu 1: Sai do không phân đnh rõ tr ng ng và ch ngị ữ­> a: ử1. Qua tác ph “T đèn”, Ngô đã cho chúng ta th …ch ếđ cũ (thêm ph (,) vào sau tr ng ng ữ2. Tác ph “T đèn”c Ngô đã cho chúng ta th …ch ộcũ. (B “Qua” đu câu, thêm “c a” vào tr tên tác gi )ỏ ướ ảCâu 2: Thi thành ph nòng (c câu ch là danh ụt đc phát tri n, ch thành ph chính.)ừ ượ ầ­> a:ử+ Đó là lòng tin ng sâu nh ng th cha anh vào ưở ựl ng măng non và xung kích, nh ng ng ti ượ ườ ướ ọ(Thêm ch ng )ủ ữ+ Lòng tin ng sâu nh ng th cha anh vào ng ưở ượmăng non và xung kích, nh ng ng ti ườ ướ đã đc ượbi hi ng nh ng hành đng th .ể (Thêm ng làm ng )ừ b. ch các câu dùng đúng trong các câu đã cho/ 66ự Câu 1: sai do không phân đnh rõ thành ph ph đu câu và ch ng :ị Các câu đúng là: 2,3,4c. sai: Các câu không lô gic:ỗ­> a: Thúy Ki và Thúy Vân đu là con gái ông bà ng viên ươngo i. ng êm mái nhà, hòa thu n, nh phúc ướ ớcha đu có nh ng nét xinh đp tuy i. Thúy Ki là ộthi tài toàn. đp nàng hoa cũng ph ghen, li ễcũng ph n. Còn Thúy Vân có nét đp đoan trang thùy tài ềthì Thúy Ki Thúy Vân. Th nh ng, nàng đâu có đc ượh ng nh phúc.ưở ạ* lu n:ế ng pháp: ữ­ Câu cầ câu theo đúng quy ng phápấ TV, ủd đt đúng các quan nghĩaễ ng câu thích p. ợ­ Câu (trong đo văn và văn n) đc ượ liên ch ch ,ế 4. phong cách ngôn ng :ề ữ• Phân tích ng li u/ 66ữ ệa. Phân tích và ch nh ng dùng không phù các ớPCNN Câu 1: hoàng hôn ko phù phong cách hành chính, ch dùng ỉtrong phong cách ngôn ng ngh thu t, a: chi (bu chi u).ề ề­ Câu 2: làế ko phù phong cách ngh thu t, ch nên dùng ỉtrong phong cách ngôn ng sinh ho a: /vô cùng.ấb Các ng thu phong cách ngôn ng sinh ho t:ừ ạ­ Các ng hô: m, conẩ .­ Thành ng tr tru đt di t, th dùi ko có.ờ ướ ắ­ đa đy:ừ sinh ra, có th qu mà, i…ạ ạ­ Kh ng sinh ra, có dám nói gian, qu làng c, ch làm ướ ảgì nên ăn, kêu,...=> lu n: Nói và vi phù các đc tr ngặ và chu cẩ trong ng phong cách ch năng ngôn ng .ừ Ghi nhớ Khi ng Ti ng Vi trong giao ti p, đm các yêu ảc ầc sau:ơ ả­V ng âm và ch vi t,ề phát âm theo âm thanh chu Ti ng ếVi t, vi đúng theo quy hi hành chính và ch vi nói ếchung. ng ,ề dùng ng đúng hình th và o, ớnghĩa, đc đi ng pháp chúng trong Ti ng Vi t.ớ ng pháp,ề câu theo đúng quy ng pháp ti ng Vi t, ệdi đt đúng các quan nghĩa và ng câu thích p. ơn các câu trong đo văn đc liên ch ch nên văn ượ ộb ch c, th ng nh t.ả phong cách ngôn ng :ề nói và vi phù đc tr ng và ưchu trong ng phong cách ch năng ngôn ng .ẩ