Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 15: Hô hấp tế bào

Gửi bởi: Pham Thi Linh 3 tháng 5 2019 lúc 16:06:14 | Được cập nhật: 23 giờ trước (10:32:51) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 568 | Lượt Download: 2 | File size: 0.031965 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 bài 15 Câu 1: Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng? A. Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào B. Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O và giải phóng năng lượng ATP C. Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử D. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào Câu 2: Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm: A. Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt) B. Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt) C. Nước, khí cacbonic và đường D. Khí cacbonic, đường và năng lượng (ATP + nhiệt) Câu 3: Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là A. ATP B. NADH C. ADP D. FADH2 Câu 4: Chất nào sau đây không được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào? A. glucozo B. fructozo C. xenlulozo D. gahlalactozo Câu 5: Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân? A. Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH B. Glucozo → CO2 + ATP + NADH C. Glucozo → nước + năng lượng D. Glucozo → CO2 + nước Câu 6: Năng lượng mà tế bào thu được khi kết thúc giai đoạn đường phân một phân tử glucozo là A. 2ADP B. 1ADP C. 2ATP D. 1ATP Câu 7: Quá trình đường phân xảy ra ở A. Trên màng của tế bào B. Trong tế bào chất (bào tương) C. Trong tất cả các bào quan khác nhau D. Trong nhân của tế bào Câu 8: Sau giai đoạn đường phân, axit piruvic được chuyển hóa thành axetyl – CoA và được phân giải tiếp ở A. màng ngoài của ti thể B. trong chất nền của ti thể C. trong bộ máy Gôngi D. trong các riboxom Câu 9: Chất hữu cơ trực tiếp đi vào chu trình Crep là A. axit lactic B. axetyl – CoA C. axit axetic D. glucozo Câu 10: Qua chu trình Crep, mỗi phân tử axetyl – CoA được oxi hóa hoàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO2 A. 4 phân tử B. 1 phân tử C. 3 phân tử D. 2 phân tử Câu 11: Quá trình hô hấp tế bào gồm các giai đoạn sau: (1) Đường phân (2) Chuỗi truyền electron hô hấp (3) Chu trình Crep (4) Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep Trật tự đúng các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào là A. (1) → (2) → (3) → (4) B. (1) → (3) → (2) → (4) DOC24.VN 1 C. (1) → (4) → (3) → (2) D. (1) → (4) → (2) → (3) Câu 12: Nước được tạo ra ở giai đoạn nào? A. Đường phân B. Chuỗi chuyền electron hô hấp C. Chu trình Crep D. Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep Câu 13: Giai đoạn nào sinh ra nhiều ATP nhất? A.Đường phân B.Chuỗi chuyền electron hô hấp C.Chu trình Crep D.Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep Câu 14: ATP không được giải phóng ồ ạt mà từ từ qua các giai đoạn nhằm A. Thu được nhiều năng lượng hơn B. Tránh lãng phí năng lượng C. Tránh đốt cháy tế bào D. Thu được nhiều CO2 hơn Câu 15: Giai đoạn nào diễn ra ở màng trong ti thể? A. Đường phân B. Chuỗi chuyền electron hô hấp C. Chu trình Crep D. Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep DOC24.VN 2 Đáp án bài Hô hấp tế bào Câu 1: D. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào Câu 2: D. Khí cacbonic, đường và năng lượng (ATP + nhiệt) Câu 3: A. ATP Câu 4: C. xenlulozo Câu 5: A. Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH Câu 6: C. 2ATP Câu 7: B. Trong tế bào chất (bào tương) Câu 8: B. trong chất nền của ti thể Câu 9: B. axetyl – CoA Câu 10: D. 2 phân tử Câu 11: C. (1) → (4) → (3) → (2) Câu 12: B. Chuỗi chuyền electron hô hấp Câu 13: B. Chuỗi chuyền electron hô hấp Câu 14: C. Tránh đốt cháy tế bào Câu 15: B. Chuỗi chuyền electron hô hấp DOC24.VN 3