Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tính chất ba đường cao của tam giác

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

1. Định nghĩa

Đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó. Mỗi tam giác có ba đường cao

2. Tính chất ba đường cao của tam giác

Định lí: Ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trực tâm của tam giác

3. Vẽ đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân.

Định lí 1: Trong một tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy cũng đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao của tam giác đó.

Định lí 2: Trong một tam giác, nếu có một đường trung tuyến đồng thời là phân giác thì tam giác đó là tam giác cân.

GT: ABC có AI là trung tuyến đồng thời là phân giác của 

KL:  ∆ABC cân tại A

Định lí 3: Trong một tam giác, nếu có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực thì tam giác là tam giác cân

GT: ABC có đường trung tuyến AI đồng thời AI là đường trung trực

KL: ∆ABC cân tại A

4. Chú ý: Đặc biệt đối với tam giác đều:

Hệ quả:

Trong một tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh là bốn điểm trùng nhau.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm