Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC

1. Định lý 1

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn

2. Định lý 2

Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

2. Nhận xét

- Trong tam giác ABC: AC > AB  <=>   > 

- Trong tam giác ABC cân: AB = AC <=>  =  

- Trong tam giác tù ( hoặc là tam giác vuông) cạnh đối diện với góc tù ( hoặc góc vuông là cạnh lớn nhất.


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm