Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH

CỦA MỘT TAM GIÁC BẤT ĐẲNG THỨC THỨC TAM GIÁC

1. Bất đẳng thức tam giác

Định lý. Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài hai cạnh còn lại

GT : ∆ ABC

KL :  AB +AC > BC

       AB + BC >AC

       AC + BC > AB

2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác

Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại

Nhận xét: Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn tổng độ dài của hai cạnh còn lại

Trong tam giác ABC, với cạnh BC ta có:

AB – AC < BC < AB + AC 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm