Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép chia phân số

PHÉP CHIA PHÂN SỐ

1. Số nghịch đảo 

Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Từ đó suy ra chỉ có những số khác 0 thì mới có số nghịch đảo.

Nếu phân số  thì số nghịch đảo của nó là  .

2. Phép chia phân số 

Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân phân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

                 , với .

Nói riêng:

Nếu a là một số nguyên và  thì .

Nếu c là một số nguyên khác 0 thì  .

Như vậy :

Muốn chia một số nguyên cho một phân số khác 0, ta nhân số nguyên với nghịch đảo của số chia.

                                            .

Muốn chia một phân số cho một số nguyên khác 0, ta nhân mẫu của phân số bị chia với số nguyên và giữ nguyên tử số.

                                           .

Lưu ý:

a) Nếu  ,  và  thì nhân cả hai vế của đẳng thức này với  ta được 

Nhưng vế trái 

.

Vậy .

Bây giờ chia cả hai vế của đẳng thức vừa tìm được cho  ta được:

             

        

Vậy  

b) Nếu  và  thì  

Thật vậy nếu  và  thì chia cả hai vế của đẳng thức cho  ta được:

          

Vậy .

                 

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm