Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép trừ phân số

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

1. Số đối.

Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Số đối của phân số  được kí hiệu là 

Số đối của phân số  là  vì . Như vậy

                            và 

2. Phép trừ

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

                           

Kết quả của phép trừ  được gọi là hiệu của  và .

Lưu ý. 

a) Muốn trừ một phân số cho một phân số ta quy đồng mẫu rồi lấy tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.

b) Từ  ta suy ra  .

Thật vậy, ta có:

     

.

Tương tự, từ  hay  suy ra

      hay 

Như vậy ta cũng có quy tắc chuyển vế như đối với số nguyên.

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm