Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép cộng và phép nhân. Luyện tập 1. Luyện tập 2

PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

1. Kết quả của phép cộng được gọi là tổng.

Như vậy, nếu a + b = c thì c là tổng của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những số hạng. Kết quả cảu phép nhân được gọi là tích. Như vậy, nếu a . b = d thì d là tích của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những thừa số.

2. Các tính chất của phép cộng và phép nhân: 

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm