Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9

1.  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

2. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm