Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

1. am : an = am - n(a ≠ 0, m ≥ n ).

Quy ước: a0 = 1 (a ≠ 0).

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của số bị chia trừ đi số mũ của số chia.

2. Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

 = a . 10 + b;

= a . 102 + b . 10 + c

 = a . 103 + b . 102 + c . 10 + d;

Bài tập

Có thể bạn quan tâm