Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Luyện tập