Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Độ dài đoạn thẳng

ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.

So sánh độ dài hai đoạn thẳng:

- Nếu độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau thì AB= CD.

- Nếu độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD thì AB>CD hay CD<AB. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm