Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích đa giác

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 37 (Sgk tập 1 - trang 130)

Thực hiện các phép đo cần thiết (chính xác đến mm) để tính diện tích hình ABCDE (h.152) ?

Hướng dẫn giải

bai-37

Đa giác ABCDE được chia thành tam giác ABC, hai tam giác vuông AHE, DKC và hình vuông HKDE.

Thực hiện phép đo chính xác đến mm ta được:

BG= 19mm, AC = 48mm, AH = 8mm, HK = 18mm

KC = 22mm, EH = 16mm, KD = 23mm

Nên SABC = 1/2.BG. AC = 1/2. 19.48 = 456 (mm2)

SAHE = 1/2 AH. HE = 1/2. 8.16 = 64 (mm2)

SDKC = 1/2 KC.KD = 1/2. 22.23 = 253(mm2)

SHKDE = (HE + KD).HK / 2 = (16 + 23).18 / 2= 351 (mm2)

Do đó

SABCDE = SABC + SAHE + SDKC + SHKDE = 456 + 64 + 253+ 351

Vậy SABCDE = 1124(mm2)

Bài 38 (Sgk tập 1 - trang 130)

Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ kiện được cho nên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGF (EF // BG) và diện tích phần còn lại của đám đất ?

Hướng dẫn giải

Con đường hình bình hành EBGF có diện tích:
SEBGF = 50.120 = 6000 (m2)
Đám đất hình chữ nhật ABCD có diện tích:
SABCD = 150.120 = 18000(m2)
Diện tích phần còn lại của đám đất:
S = SABCD - SEBGF = 18000 - 6000 = 12000(m2)
Đáp số: 6000 m2 và 12000 m2

Bài 39 (Sgk tập 1 - trang 131)

Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154, trong đó AB // CE và được vẽ với tỉ lệ \(\dfrac{1}{5000}\)

Hướng dẫn giải

Chia đám đất ABCDE thành hình thang ABCE và tam giác ECD. Cần vẽ đường cao CH của hình thang và đường cao DK của tam giác. Thực hiện các phép đo chính xác đến mm ta được AB = 30mm, CE = 26mm, CH = 13mm, DK = 7mm.

Nên SABCE = \(\dfrac{\text{(AB+EC).CH}}{2}\) = \(\dfrac{\text{(30+26).13 }}{2}\)=364 (mm2)

SECD = \(\dfrac{1}{2}\) EC. DK = \(\dfrac{1}{2}\)267= 91 (mm2)

Do đó SABCDE = SABCE + SECD = 364 + 91 = 455 (mm2)

Vì bản đồ được vẽ với tỉ lệ xích \(\dfrac{1}{5000}\) nên diện tích đám đất là:

S = 455. 5000 = 2275000 (mm2) = 2,275 (m2)


Bài 40 (Sgk tập 1 - trang 131)

Tính diện tích thực của một hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi ô vuông là 1cm, tỉ lệ \(\dfrac{1}{10000}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 40 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Có thể bạn quan tâm