Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích đa giác

DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Việc tính diện tích đa giác của một đa giác bất kì thường được quy về việc tính diện tích các tam giác. Ta có thể chia đa giác thành các tam giác hoặc tạo ra một tam giác nào đó chứa đa giác 

Trong một số trường hợp, để việc tính toán thuận lợi ta có thể chia đa giác thành nhiều tam giác vuông và hình thang vuông. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm