Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tỉ lệ thức

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 44 (SGK tập 1 - Trang 26)

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên :

a) \(1,2:3,24\)

b) \(2\dfrac{1}{5}:\dfrac{3}{4}\)

c) \(\dfrac{2}{7}:0,42\)

 

Hướng dẫn giải

a) 1,2: 3,24 = 120 : 324 = 10:27

b) =

c) =

Bài 45 (SGK tập 1 - Trang 26)

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau dưới đây rồi lập các tỉ lệ thức :

        \(28:14\);             \(2\dfrac{1}{2}:2\) ;            \(8:4\);          \(\dfrac{1}{2}:\dfrac{2}{3}\);                  \(3:10\);           \(2,1:7\)               \(3:0,3\)

 

 

Hướng dẫn giải

Ta có:

Bài 47 (SGK tập 1 - Trang 26)

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

a) \(6.63=9.42\)

b) \(0,24.1,61=0,84.0,46\)

 

 

Hướng dẫn giải

Lời giải:

a)

b)

-0,52 : x = -9,36: 16,38 => -0,52 . 16,38 = x. (-9,36) => x = -8,5176: ( -9,36) => x = 0,91

c)

Bài 46 (SGK tập 1 - Trang 26)

Tìm \(x\) trong các tỉ lệ thức sau :

a) \(\dfrac{x}{27}=\dfrac{-2}{3,6}\)

b) \(-0,52:x=-9,36:16,38\)

c) \(\dfrac{4\dfrac{1}{4}}{2\dfrac{7}{8}}=\dfrac{x}{1,61}\)

 

 

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{x}{27}=\dfrac{-2}{3,6}\)

=> x. 3,6 = 27. (-2)

=> x.3,6 = -54

x = (-54) : 3,6

x = -15

b) -0,52 : x = -9,36 : 16,38

- 0,52 : x = \(\dfrac{-4}{7}\)

x = \(\dfrac{-4}{7}\) . ( -0,52)

x = \(\dfrac{52}{175}\)

Bài 48 (SGK tập 1 - Trang 26)

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau :

                 \(\dfrac{-15}{5,1}=\dfrac{-35}{11,9}\)

 

 

Hướng dẫn giải

Lời giải:

Từ tỉ lệ thức ta có được các tỉ lệ thức sau:

Luyên tập - Bài 49 (SGK tập 1 - Trang 26)

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ?

a) \(3,5:5,25\) và \(14:21\)

b) \(39\dfrac{3}{10}:52\dfrac{2}{5}\) và \(2,2:3,5\)

c) \(6,51:15,19\) và \(3:7\)

d) \(-7:4\dfrac{2}{3}\) và \(0,9:\left(-0,5\right)\)

 

 

Hướng dẫn giải

lằng nhằng lolang

Luyên tập - Bài 50 (SGK tập 1 - Trang 27)

Tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây để có tỉ lệ thức. Sau đó, viết các chữ tương ứng với số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228-1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự của Thế giới.

 

 

Hướng dẫn giải

dap abn bai 50

dap an bai 50_1

Luyên tập - Bài 51 (SGK tập 1 - Trang 28)

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau :

                       \(1,5;\)          \(2;\)               \(3,6;\)            \(4,8\)

Hướng dẫn giải

Ta có: 1,5. 4,8 = 2. 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

Luyên tập - Bài 52 (SGK tập 1 - Trang 28)

Từ tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d};\left(a,b,c,d\ne0\right)\) ta có thể suy ra :

A) \(\dfrac{a}{c}=\dfrac{d}{c}\)

B) \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{d}{c}\)

C) \(\dfrac{d}{b}=\dfrac{c}{a}\)

D) \(\dfrac{a}{d}=\dfrac{b}{c}\)

Hướng dẫn giải

Ta có:

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\)

\(\Rightarrow ad=bc\)

\(\Rightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{d}{c}\)

Vậy đáp án đúng là B.

Luyên tập - Bài 53 (SGK tập 1 - Trang 28)

Đố :

Tỉ số \(\dfrac{6\dfrac{1}{5}}{5\dfrac{1}{6}}\) có thể "rút gọn" như sau : \(\dfrac{6\dfrac{1}{5}}{5\dfrac{1}{6}}=\dfrac{6}{5}\)

("Rút gọn" bằng  cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Ta được kết quả đúng (Hãy kiểm tra!)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể "rút gọn" như vậy !

Hướng dẫn giải

Kiểm tra:

tbl_6{1 \over 5 \over {5{1 \over 6}}} = tbl_tbl_6.5 + 1} \over 5 \over tbl_{5.6 + 1} \over 6} = tbl_31} \over 5}:tbl_31} \over 6} = {{31} \over 5}.{6 \over {31 = {6 \over 5}

Ta có thể viết được các tỉ số khác nhau cũng có thể "rút gọn" như vậy

Chẳng hạn:

tbl_8{1 \over 7 \over {7{1 \over 8} = {8 \over 7};tbl_5{1 \over 9 \over {9{1 \over 5} = {5 \over 9};tbl_12{1 \over 9 \over {9{1 \over {12}} = {{12} \over 9};...

Có thể bạn quan tâm