Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Số thực

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 87 (SGK tập 1 - Trang 44)

Điền các dấu ( \(\in,\notin,\subset\)) thích hợp vào ô trống :

a) \(3.......\mathbb{Q}\)

b) \(3......\mathbb{R}\)

c) \(e.....\text{I}\)

d) \(-2,53......\mathbb{Q}\)

e) \(0,2\left(35\right).......\text{I}\)

g) \(\mathbb{N}........\mathbb{Z}\)

h) \(\text{I}.......\mathbb{R}\)

             

Hướng dẫn giải

3 ∈ Q

3 \(\in\) R

3 \(\notin\) I

-2,53 \(\in\) Q

0,2(35) \(\notin\) I

N ⊂ Z

I ⊂ R.

Bài 88 (SGK tập 1 - Trang 44)

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

a) Nếu a là số thực thì a là số .........hoặc số

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng ..........

Hướng dẫn giải

a) Nếu a là số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng tuần hoàn.


Bài 89 (SGK tập 1 - Trang 45)

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực

b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm

c) Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ 

Hướng dẫn giải

a) Đúng , vì .

b) Sai, vì còn các số vô tỉ cũng không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm.

c) Đúng, vì


Bài 90 (SGK tập 1 - Trang 45)

Thực hiện các phép tính :

a) \(\left(\dfrac{9}{25}-2,18\right):\left(3\dfrac{4}{5}+0,2\right)\)

b) \(\dfrac{5}{18}-1,456:\dfrac{7}{25}+4,5.\dfrac{4}{5}\)

Hướng dẫn giải

a)

= -35,64:4=-8,91.

b)

Luyện tập Bài 91 (SGK tập 1 - Trang 45)

Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống :

a) \(-3,02< -3,....1\)

b) \(-7,5.....8>-7,513\)

c) \(-0,4....854< -0,49826\)

d) \(-1,.....0765< -1,892\)

Hướng dẫn giải

a) -3,02 < -3,01;

b) -7,508 > -7,513;

c) -0,49854 < -0,49826;

d) -1,90765 < -1,892.Luyện tập - Bài 92 (SGK tập 1 - Trang 45)

Sắp xếp các số thực 

             \(-3,2;1;-\dfrac{1}{2};7,4;0;-1.5\)

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng 

Hướng dẫn giải

a)

b)

Luyện tập - Bài 93 (SGK tập 1 - Trang 45)

Tìm \(x\) , biết :

a) \(3,2.x+\left(-1,2\right).x+2,7=-4,9\)

b) \(\left(-5,6\right).x+2,9.x-3,86=-9,8\)

Hướng dẫn giải

a) 3,2 . x + (-1,2) . x +2,7 = -4,9;
(3,2-1,2)x=-4,9-2,7
2.x=-7,6
x=-3,8

b) (-5,6).x+2,9.x-3,86=-9,8.
(-5,6+2,9).x=-9.8+3,86

Luyện tập - Bài 94 (SGK tập 1 - Trang 45)

Hãy tìm các tập hợp :

a) \(\mathbb{Q}\cap\text{I}\)

b) \(\mathbb{R}\cap\text{I}\)

Hướng dẫn giải

a) Q \(\cap\) I = \(\varnothing\)

b) R \(\cap\) I = I

Luyện tập - Bài 95 (SGK tập 1 - Trang 45)

Tính giá trị của các biểu thức :

\(A=-5,13:\left(5\dfrac{5}{28}-1\dfrac{8}{9}.1,25+1\dfrac{16}{63}\right)\)

\(B=\left(3\dfrac{1}{3}.1,9+19,5:4\dfrac{1}{3}\right)\left(\dfrac{62}{75}-\dfrac{4}{25}\right)\)

Hướng dẫn giải

\(A=-5,13:\left(5\dfrac{5}{28}-1\dfrac{8}{9}.1,25+1\dfrac{16}{63}\right)\)

\(=-5,13:\left(\dfrac{145}{28}-\dfrac{17}{9}.\dfrac{125}{100}+\dfrac{79}{63}\right)\)

\(=-5,13:\left(\dfrac{145}{28}-\dfrac{17}{9}.\dfrac{5}{4}+\dfrac{79}{63}\right)\)

\(=-5,13:\left(\dfrac{145}{28}-\dfrac{85}{36}+\dfrac{79}{63}\right)\)

\(=-5,13:\dfrac{57}{14}=-5,13:\dfrac{15}{57}\)

\(=\dfrac{-71,82}{57}=1,26\)

Vậy \(A=1,26\)

\(B=\left(3\dfrac{1}{3}.1,9+19,5:4\dfrac{1}{3}\right).\left(\dfrac{62}{75}-\dfrac{4}{25}\right)\)

\(=\left(\dfrac{10}{3}.1,9+19,5:\dfrac{13}{3}\right).\left(\dfrac{62-12}{75}\right)\)

\(=\left(\dfrac{19}{3}+\dfrac{58,5}{13}\right).\dfrac{50}{75}\)

\(=\left(\dfrac{19}{3}+4,5\right).\dfrac{2}{3}\)

\(=\dfrac{32,5}{3}.\dfrac{2}{3}=\dfrac{65}{9}=7\dfrac{2}{9}\)

Vậy \(B=7\dfrac{2}{9}\)

Có thể bạn quan tâm