Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Nhân, chia số hữu tỉ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 11 (SGK tập 1 - Trang 12)

Tính:
a) \(\dfrac{-2}{7}.\dfrac{21}{8};\)                               b) \(0,24.\dfrac{-15}{4}\)
c) \(\left(-2\right).\left(-\dfrac{7}{12}\right)\)                    d) \(\left(-\dfrac{3}{25}\right):6\)

Hướng dẫn giải

a) =

b) =

c) =

d) =


Bài 12 (SGK tập 1 - Trang 12)

Ta có thể viết số hữu tỉ \(\dfrac{-5}{16}\) dưới các dạng nào sau đây:
a) \(\dfrac{-5}{16}\) là tích của hai số hữu tỉ. Ví dụ \(\dfrac{-5}{16}=\dfrac{-5}{2}.\dfrac{1}{8}\);
b) \(\dfrac{-5}{16}\) là thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ \(\dfrac{-5}{16}=\dfrac{-5}{2}:8.\)

Hướng dẫn giải

Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

a) =

b)Bài 13 (SGK tập 1 - Trang 12)

Tính:
a) \(\dfrac{-3}{4}.\dfrac{12}{-5}.\left(-\dfrac{25}{6}\right);\)               b) \(\left(-2\right).\dfrac{-38}{21}.\dfrac{-7}{4}.\left(-\dfrac{3}{8}\right);\)
c) \(\left(\dfrac{11}{12}:\dfrac{33}{16}\right).\dfrac{3}{5};\)                     d) \(\dfrac{7}{23}.\left[\left(-\dfrac{8}{6}\right)-\dfrac{45}{18}\right].\)

Hướng dẫn giải

a, \(\dfrac{-3}{4}.\dfrac{12}{-5}.\left(-\dfrac{25}{6}\right)=\dfrac{9}{5}.\left(-\dfrac{25}{6}\right)=-\dfrac{15}{2}\)

b,\(\left(-2\right).\dfrac{-38}{21}.\dfrac{-7}{4}.\left(-\dfrac{3}{8}\right)=\dfrac{76}{21}.\dfrac{-7}{4}.\left(-\dfrac{3}{8}\right)=-\dfrac{19}{3}.\left(-\dfrac{3}{8}\right)=\dfrac{19}{8}\)

c,\(\left(\dfrac{11}{12}:\dfrac{33}{16}\right).\dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{9}.\dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{15}\)

d, \(\dfrac{7}{23}.\left[\left(-\dfrac{8}{6}\right)-\dfrac{45}{18}\right]=\dfrac{7}{23}.\left(-\dfrac{13}{6}\right)=-\dfrac{91}{138}\)

like tớ với ok

Bài 14 (SGK tập 1 - Trang 12)

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống :

Hướng dẫn giải

Bài 15 (SGK tập 1 - Trang 13)

Đố :

Em hãy tìm cách "nối" các số ở những chiếc lá bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Hướng dẫn giải

4.(-25) + 10 : (-2) = -100 + (-5) = -105

(-100) - 5,6 : 8 = -50 -0,7 = -50 + (-0,7) = -50,7

....

Bài 16 (SGK tập 1 - Trang 12)

Tính 
a) \(\left(\dfrac{-2}{3}+\dfrac{3}{7}\right):\dfrac{4}{5}+\left(\dfrac{-1}{3}+\dfrac{4}{7}\right):\dfrac{4}{5}\)    
b) \(\dfrac{5}{9}:\left(\dfrac{1}{11}-\dfrac{5}{22}\right)+\dfrac{5}{9}:\left(\dfrac{1}{15}-\dfrac{2}{3}\right).\)

Hướng dẫn giải

a)

=

b) =

Có thể bạn quan tâm