Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 90 (SGK tập 1 - Trang 45)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14:47

Lý thuyết

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính :

a) \(\left(\dfrac{9}{25}-2,18\right):\left(3\dfrac{4}{5}+0,2\right)\)

b) \(\dfrac{5}{18}-1,456:\dfrac{7}{25}+4,5.\dfrac{4}{5}\)

Hướng dẫn giải

a)

= -35,64:4=-8,91.

b)

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:30:04

Các câu hỏi cùng bài học