Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Liên hệ giữa cung và dây

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 13 (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

Cho đường tròn (O). Gọi I là điểm chính giữa của cung AB (không phải là cung nửa đường tròn) và H là trung điểm của dây AB. Chứng minh rằng đường thẳng IH đi qua tâm O của đường tròn ?

Hướng dẫn giải

Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

Cho đường tròn tâm O. Trên nửa đường tròn đường kính AB lấy hai điểm C, D. Từ C kẻ CH vuông góc với AB, nó cắt đường tròn tại điểm thứ hai là E. Từ A kẻ AK vuông góc với DC, nó cắt đường tròn tại điểm thứ hai là F. Chứng minh rằng :

a) Hai cung nhỏ CF và DB bằng nhau

b) Hai cung nhỏ BF và DE bằng nhau

c) DE = BF

Hướng dẫn giải

Liên hệ giữa cung và dây

Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

Cho đường tròn tâm O bán kính R. Vẽ góc ở tâm \(\widehat{AOB}=80^0\), vẽ góc ở tâm \(\widehat{BOC}=120^0\) kề với \(\widehat{AOB}\)

So sánh và sắp xếp độ dài AB, BC, CA theo thứ tự tăng dần ?

Hướng dẫn giải

Liên hệ giữa cung và dây

Bài 14 (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

Cho đường tròn (O; R). Hãy vẽ hai cung (không phải là cung lớn) biết rằng cung này có số đo gấp 3 lần số đo cung kia và có dây căng cung dài gấp đôi dây căng cung kia.

Hướng dẫn giải

Liên hệ giữa cung và dây

Bài 10 (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

Cho tam giác ABC có \(AB > AC. \) Trên cạnh AB lấy một điểm D sao cho AD = AC. Vẽ đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác DBC. Từ O lần lượt hạ các đường vuông góc OH, OK xuống BC (\(H\in BC,K\in BD\))

a) Chứng minh rằng OH <OK

b) So sánh hai cung nhỏ BD và BC

Hướng dẫn giải

Liên hệ giữa cung và dây

Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

Cho hình thoi ABCD. Vẽ đường tròn tâm A, bán kính AD. Vẽ đường tròn tâm C, bán kính CB. Lấy điểm E bất kì trên đường tròn tâm A (không trùng với B bà D), điểm F trên đường tròn tâm C sao cho BF song song với DE

So sánh hai cung nhỏ DE và BF ?

Hướng dẫn giải

Liên hệ giữa cung và dây

Bài 11 (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

Trên dây cung AB của một đường tròn O, lấy hai điểm C và D chia dây này thành ba đoạn thẳng bằng nhau AC = CD = DB. Các bán kính qua C và D cắt cung nhỏ AB lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng :

a) Cung AE = Cung FB

b) Cung AE = Cung EF

Hướng dẫn giải

Liên hệ giữa cung và dây

Có thể bạn quan tâm