Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cung chứa góc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 35 (Sách bài tập - tập 2 - trang 106)

Dựng tam giác ABC, biết BC = 3cm, \(\widehat{A}=45^0\) và trung tuyến AM = 2,5cm ?

Hướng dẫn giải

Cung chứa góc

Bài 36 (Sách bài tập - tập 2 - trang 106)

Cho nửa đường tròn đường kính AB cố định. C là một điểm trên nửa đường tròn, trên dây AC kéo dài lấy điểm D sao cho CD = CB

a) Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho

b) Trên tia CA lấy điểm E sao cho CE = CB. Tìm quỹ tích các điểm E khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho 

Hướng dẫn giải

Cung chứa góc

Cung chứa góc

Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 106)

Dựng một cung chứa góc \(60^0\) trên đoạn thẳng AB cho trước ?

Hướng dẫn giải

Cung chứa góc

Lấy đối xứng qua đường thẳng AB, ta được cung chứa góc thứ hai thỏa mãn bài toán.

Chú ý : Cung nhỏ AB trong cách dựng trên là cung chứa góc \(120^0\)

Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 106)

Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm A (khác O) ở trong đường tròn đó. Một đường thẳng d thay đổi, luôn đi qua A, cắt đường tròn đã cho tại hai điểm B và C. Tìm quỹ tích trung điểm I của đoạn thẳng BC ?

Hướng dẫn giải

Cung chứa góc

Bài 34 (Sách bài tập - tập 2 - trang 105)

Dựng cung chứa góc \(42^0\) trên đoạn thẳng AB = 3cm

Hướng dẫn giải

Cung chứa góc

Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 106)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Xác định vị trí của điểm M trong tam giác sao cho MA + MB = MC nhỏ nhất ?

Hướng dẫn giải

Cung chứa góc

Cung chứa góc

Bài 33 (Sách bài tập - tập 2 - trang 105)

Cho tam giác ABC có cạnh BC cố định và \(\widehat{A}=\alpha\) không đổi. Tìm quỹ tích giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác đó ?

Hướng dẫn giải

Cung chứa góc

Bài 37 (Sách bài tập - tập 2 - trang 106)

Cho nửa đường tròn đường kính AB và C  là một điểm trên nửa đường tròn. Trên bán kính OC lấy điểm D sao cho OD bằng khoảng cách  CH từ C đến AB.

Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho ?

Hướng dẫn giải

Cung chứa góc

* Kết luận :

Quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đường kính AB là đường tròn đường kính OP, với \(OP=\dfrac{AB}{2}\)

Bài 38 (Sách bài tập - tập 2 - trang 106)

Dựng hình vuông ABCD, biết đỉnh A, điểm M thuộc cạnh BC và điểm N thuộc cạnh CD ?

Hướng dẫn giải

Cung chứa góc

Có thể bạn quan tâm