Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích hình tròn

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 65 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

Tính diện tích hình tròn biết chu vi của nó là C ?

 

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 63 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

a) Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích hình tròn bán kính R)

    R     0      1     2      3      4      5    10     20
   S                

b) Vẽ đồ thị biểu diễn diện tích hình tròn theo bán kính của nó

c) Diện tích hình tròn có tỉ lệ thuận với bán kính không ?

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 69 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

Cho đường tròn (O; R). Chia đường tròn này thành ba cung có số đo tỉ lệ với 3, 4 và 5 rồi tính diện tích các hình quạt tròn được tạo thành ?

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 66 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

So sánh diện tích hình gạch sọc và hình để trắng trong hình 10 :

 

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 70 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R) có \(\widehat{C}=45^0\) :

a) Tính diện tích hình quạt tròn AOB (ứng với cung nhỏ AB)

b) Tính diện tích hình viên phân AmB (ứng với cung nhỏ AB)

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 71 (Sách bài tập - tập 2 - trang 113)

Trong một tam giác đều ABC (h.13), vẽ những cung tròn đi qua tâm của tam giác và từng cặp đỉnh của nó. Cho biết cạnh tam giác bằng a, tính diện tích hình hoa thị gạch sọc ?

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Góc với đường tròn

Bài 64 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

a) Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích hình quạt \(n^0\) )

Cung \(n^0\)      0     45     90    180    360
      S          

b) Vẽ đồ thị biểu diễn diện tích hình qua theo \(n^0\)

c) Diện tích hình quạt có tỉ lệ thuận với số đo độ của cung không ?

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Góc với đường tròn

Bài 72 (Sách bài tập - tập 2 - trang 113)

Cho tam giác ABC vuông ở A và đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB. Biết BH = 2cm, HC = 6cm. Tính :

a) Diện tích hình tròn (O)

b) Tổng diện tích hai hình viên phân AmH và BnH (ứng với các cung nhỏ)

c) Diện tích hình quạt tròn AOH (ứng với cung nhỏ AH)

Hướng dẫn giải

Diện tích hình tròn

Bài 68 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

Một chiếc bàn hình tròn được ghép bởi hai nửa hình trò đường kính 1,2m. Người ta muốn nới rộng mặt bàn bằng cách ghép thêm (vào giữa) một mặt hình chữ nhật có một kích thước là 1,2m (h.12)

Hỏi :

a) Kích thước kia của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu diện tích mặt bàn tăng gấp đôi sau khi nới

b) Kích thước kia của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu chu vi mặt bàn tăng gấp đôi sau khi nới 

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 67 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

a) Vẽ đường xoắn (h.11) xuất phát từ một hình vuông cạnh 1cm. Nói cách vẽ 

b) Tính diện tích hình gạch sọc

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 10.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 113)

Tính diện tích của hình cánh hoa, biết OA = R ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình tròn

Bài 10.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 113)

Tính diện tích của hình được giới hạn bởi các đường cong biết OA = OB = R > 0 ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình tròn

Có thể bạn quan tâm