Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép cộng các phân thức đại số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 22 (Sách bài tập - trang 29)

Cho hai biểu thức :

\(A=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+5}+\dfrac{x-5}{x\left(x+5\right)}\)        và               \(B=\dfrac{3}{x+5}\)

Chứng tỏ rằng \(A=B\)

Hướng dẫn giải

Biến đổi biểu thức A :

\(A=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+5}+\dfrac{x-5}{x\left(x+5\right)}=\dfrac{x+5+x+x-5}{x\left(x+5\right)}=\dfrac{3x}{x\left(x+5\right)}=\dfrac{3}{x+5}=B\)

Bài 5.2* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 30)

Thực hiện phép cộng :

\(\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{2}{1+x^2}+\dfrac{4}{1+x^4}+\dfrac{8}{1+x^8}+\dfrac{16}{1+x^{16}}\)

Hướng dẫn giải

Phép cộng các phân thức đại số

Bài 21 (Sách bài tập - trang 29)

Làm tính cộng các phân thức :

a) \(\dfrac{11x+13}{3x-3}+\dfrac{15x+17}{4-4x}\)

b) \(\dfrac{2x+1}{2x^2-x}+\dfrac{32x^2}{1-4x^2}+\dfrac{1-2x}{2x^2+x}\)

c) \(\dfrac{1}{x^2+x+1}+\dfrac{1}{x^2-x}+\dfrac{2x}{1-x^3}\)

d) \(\dfrac{x^4}{1-x}+x^3+x^2+x+1\)

Hướng dẫn giải

Phép cộng các phân thức đại số

Bài 19 (Sách bài tập - trang 29)

Dùng quy tắc đổi dấu để tìm mẫu thức chung rồi thực hiện phép cộng :

a) \(\dfrac{4}{x+2}+\dfrac{2}{x-2}+\dfrac{5x-6}{4-x^2}\)

b) \(\dfrac{1-3x}{2x}+\dfrac{3x-2}{2x-1}+\dfrac{3x-2}{2x-4x^2}\)

c) \(\dfrac{1}{x^2+6x+9}+\dfrac{1}{6x-x^2-9}+\dfrac{x}{x^2-9}\)

d) \(\dfrac{x^2+2}{x^3-1}+\dfrac{2}{x^2+x+1}+\dfrac{1}{1-x}\)

e) \(\dfrac{x}{x-2y}+\dfrac{x}{x+2y}+\dfrac{4xy}{4y^2-x^2}\)

Hướng dẫn giải

Phép cộng các phân thức đại số

Phép cộng các phân thức đại số

Bài 17 (Sách bài tập - trang 28)

Cộng các phân thức cùng mẫu thức :

a) \(\dfrac{1-2x}{6x^3y}+\dfrac{3+2y}{6x^3y}+\dfrac{2y-4}{6x^3y}\)

b) \(\dfrac{x^2-2}{x\left(x-1\right)^2}+\dfrac{2-x}{x\left(x-1\right)^2}\)

c) \(\dfrac{3x+1}{x^2-3x+1}+\dfrac{x^6-6x}{x^2-3x+1}\)

d) \(\dfrac{x^2+38x+4}{2x^2+17x+1}+\dfrac{3x^2-4x-2}{2x^2+17x+1}\)

Hướng dẫn giải

Bài 20 (Sách bài tập - trang 29)

Cộng các phân thức :

a) \(\dfrac{1}{\left(x-y\right)\left(y-z\right)}+\dfrac{1}{\left(y-z\right)\left(z-x\right)}+\dfrac{1}{\left(z-x\right)\left(x-y\right)}\)

b) \(\dfrac{4}{\left(y-x\right)\left(z-x\right)}+\dfrac{3}{\left(y-x\right)\left(y-z\right)}+\dfrac{3}{\left(y-z\right)\left(x-z\right)}\) 

c) \(\dfrac{1}{x\left(x-y\right)\left(x-z\right)}+\dfrac{1}{y\left(y-z\right)\left(y-x\right)}+\dfrac{1}{z\left(z-x\right)\left(z-y\right)}\)

Hướng dẫn giải

Phép cộng các phân thức đại số

Phép cộng các phân thức đại số

Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 30)

Cộng hai phân thức :

                 \(\dfrac{x+3}{2x-1}+\dfrac{4-x}{1-2x}\)

Phương án nào sau đây là đúng ?

(A) \(\dfrac{7}{2x-1}\)             (B) \(\dfrac{7}{1-2x}\)             (C) 1                          (D) -1

Hướng dẫn giải

(C)

Bài 18 (Sách bài tập - trang 28)

Cộng các phân thức khác mẫu thức :

a) \(\dfrac{5}{6x^2y}+\dfrac{7}{12xy^2}+\dfrac{11}{18xy}\)

b) \(\dfrac{4x+2}{15x^3y}+\dfrac{5y-3}{9x^2y}+\dfrac{x+1}{5xy^3}\)

c) \(\dfrac{3}{2x}+\dfrac{3x-3}{2x-1}+\dfrac{2x^2+1}{4x^2-2x}\)

d) \(\dfrac{x^3+2x}{x^3+1}+\dfrac{2x}{x^2-x+1}+\dfrac{1}{x+1}\)

Hướng dẫn giải

Phép cộng các phân thức đại số

Phép cộng các phân thức đại số

Bài 23 (Sách bài tập - trang 29)

Con tàu du lịch "Sông Hồng" đưa khách từ Hà Nội đến Việt Trì. Sau đó, nó nghỉ lại tại Việt Trì 2 giờ rồi quay về Hà Nội. Độ dài khúc sông từ Hà Nội đến Việt Trì là 70 km. Vận tốc của dòng nước là 5km/h. Vận tốc thực của con tầu (tức là vận tốc trong lúc nước yên lặng ) là x km/h

a) Hãy biểu diễn qua x

- Thời gian ngược từ Hà Nội đến Việt Trì

- Thời gian xuôi từ Việt Trì về Hà Nội

- Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi về tới Hà Nội

b) Tính thời gian kể từ lúc xuất phát để khi con tầu về đến Hà Nội, biết rằng vận tốc lúc ngược dòng của con tàu là 20km/h

Hướng dẫn giải

Phép cộng các phân thức đại số

Phép cộng các phân thức đại số

Có thể bạn quan tâm