Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 14 (Sách bài tập - trang 27)

Quy đồng mẫu thức các phân thức :

a) \(\dfrac{7x-1}{2x^2+6x};\dfrac{5-3x}{x^2-9}\)

b) \(\dfrac{x+1}{x-x^2};\dfrac{x+2}{2-4x+2x^2}\)

c) \(\dfrac{4x^2-3x+5}{x^3-1};\dfrac{2x}{x^2+x+1};\dfrac{6}{x-1}\)

d) \(\dfrac{7}{5x};\dfrac{4}{x-2y};\dfrac{x-y}{8y^2-2x^2}\)

e) \(\dfrac{5x^2}{x^3+6x^2+12x+8};\dfrac{4x}{x^2+4x+4};\dfrac{3}{2x+4}\)

Hướng dẫn giải

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 13 (Sách bài tập - trang 27)

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau :

a) \(\dfrac{25}{14x^2y};\dfrac{14}{21xy^5}\)

b) \(\dfrac{11}{102x^4y};\dfrac{3}{34xy^3}\)

c) \(\dfrac{3x+1}{12xy^4};\dfrac{y-2}{9x^2y^3}\)

d) \(\dfrac{1}{6x^3y^2};\dfrac{x+1}{9x^2y^4};\dfrac{x-1}{4xy^3}\)

e) \(\dfrac{3+2x}{10x^4y};\dfrac{5}{8x^2y^2};\dfrac{2}{3xy^5}\)

f) \(\dfrac{4x-4}{2x\left(x+3\right)};\dfrac{x-3}{3x\left(x+1\right)}\)

g) \(\dfrac{2x}{\left(x+2\right)^3};\dfrac{x-2}{2x\left(x+2\right)^2}\)

h) \(\dfrac{5}{3x^3-12x};\dfrac{3}{\left(2x+4\right)\left(x+3\right)}\)

Hướng dẫn giải

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 16 (Sách bài tập - trang 28)

Cho hai phân thức :

                     \(\dfrac{1}{x^2-4x-5}\) và \(\dfrac{2}{x^2-2x-3}\)

Chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức \(x^3-7x^2+7x+15\) làm mẫu thức chung để quy đồng hai phân thức đã cho. Hãy quy đồng mẫu thức ?

Hướng dẫn giải

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 4.2* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 28)

Cho hai phân thức :

           \(\dfrac{1}{x^2+ax-2}\)  và   \(\dfrac{2}{x^2+5x+b}\)

Hãy xác định a và b biết rằng khi quy đồng mẫu thức chúng trở thành những phân thức có mẫu thức chung là \(x^3+4x^2+x-6\)

Viết tường minh hai phân thức đã cho và hai phân thức thu được sau khi quy đồng với mẫu thức chung là \(x^3+4x^2+x-6\)

 

Hướng dẫn giải

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 28)

Quy đồng mẫu thức ba phân thức :

\(\dfrac{x}{x^2-2xy+y^2-z^2};\dfrac{y}{y^2-2yz+z^2-x^2};\dfrac{z}{z^2-2zx+x^2-y^2}\)

Hướng dẫn giải

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 15 (Sách bài tập - trang 28)

Cho đa thức :

              \(B=2x^3+3x^2-29x+30\) và hai phân thức :

                      \(\dfrac{x}{2x^2+7x-15};\dfrac{x+2}{x^2+3x-10}\)

a) Chia đa thức B lần lượt cho các mẫu thức của hai phân thức đã cho

b) Quy đồng mẫu thức của hai phân thức đã cho

Hướng dẫn giải

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Có thể bạn quan tâm