Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 28 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

Hình thang ABCD (AB//CD) có CD = 2AB. Gọi E là trung điểm của DC (h.21).

Chứng minh rằng 3 tam giác ADE, ABE và BEC đồng dạng với nhau từng đôi một. (Chú ý viết các đỉnh của hai tam giác đồng dạng theo thứ tự tương ứng với nhau)

Hướng dẫn giải

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài 27 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

Cho tam giác ABC có AB = 16,2 cm, BC = 24,3 cm; AC = 32,7 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác A'B'C', biết rằng A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và 

a) A'B' lớn hơn cạnh AB là 10,8 cm

b) A'B' bé hơn cạnh AB là 5,4 cm

Hướng dẫn giải

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

Tam giác ABC có tổng độ dài hai cạnh AB + AC = 10,75 cm và đồng dạng với tam giác A'B'C' có độ dài các cạnh A'B' = 8,5 cm, A'C' = 7,35 cm, B'C' = 6,25 cm

Tính chính xác đến hai chữ số thập phân, chu vi của tam giác ABC là :

(A) 45,36                     (B) 14,46

(C) 14,98                     (D) 14,50

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

Bài 25 (Sách bài tập - tập 2 - trang 89)

Cho hai tam giác A'B'C' và ABC đồng dạng với nhau theo tỉ số k. Chứng minh rằng tỉ số chu vi của hai tam giác cũng bằng k ?

Hướng dẫn giải

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài 26 (Sách bài tập - tập 2 - trang 89)

Tam giác ABC có AB = 3cm, BC = 5cm và CA = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC có cạnh nhỏ nhất là 4,5 cm.

Tính các cạnh còn lại của tam giác A'B'C' ?

Hướng dẫn giải

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Có thể bạn quan tâm