Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 42 (Sách bài tập - tập 2 - trang 94)

Cho tam giác vuông ABC (\(\widehat{A}=90^0\) ). Dựng AD vuông góc với BC (D thuộc BC). Đường phân giác BE cắt AD tại F (h.29)

Chứng minh :

                        \(\dfrac{FD}{FA}=\dfrac{EA}{EC}\)

Hướng dẫn giải

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Bài 41 (Sách bài tập - tập 2 - trang 94)

Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 2,5cm, AD = 3,5cm, BD = 5cm và \(\widehat{DAB}=\widehat{DBC}\)  (h.28)

a) Chứng minh \(\Delta ADB\)  S  \(\Delta BCD\)

b) Tính độ dài các cạnh BC, CD

c) Sau khi tính, hãy vẽ lại hình chính xác bằng thước và compa

Hướng dẫn giải

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Bài 40 (Sách bài tập - tập 2 - trang 93)

Tam giác vuông ABC có \(\widehat{A}=90^0\) và đường cao AH. Từ điểm H hạ đường HK vuông góc với AC (h.27)

a) Hỏi trong hình đã cho có bao nhiêu tam giác đồng dạng với nhau ?

b) Hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo thứ tự các đỉnh tương ứng và viết tỉ lệ thức giữa các cặp cạnh tương ứng của chúng ?

Hướng dẫn giải

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Bài 43 (Sách bài tập - tập 2 - trang 94)

Chứng minh rằng, nếu hai tam giác ABC và A'B'C' đồng dạng với nhau thì :

a) Tỉ số của hai đường phân giác tương ứng bằng tỉ số đồng dạng

b) Tỉ số của hai trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng

Hướng dẫn giải

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Bài 7.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 94)

Hình bs.5 cho biết tam giác ABC có hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H

Trong hình bs.5 có số cặp tam giác đồng dạng với nhau là :

(A) 1 cặp

(B) 2 cặp

(C) 3 cặp

(D) 4 cặp

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 94)

Hình thang vuông ABCD (AB//CD) có đường chéo BD vuông góc với cạnh BC tại B và có độ dài BD = m = 7,25 cm. Hãy tính độ dài các cạnh của hình thang, biết BC = n = 10,75 cm (Tính chính xác đến hai chữ số thập phân) ?

 

Hướng dẫn giải

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Với \(m=7,25cm,n=10,75cm\), ta tính được \(DC\approx12,97cm;AB\approx4,05cm;AD\approx6,01cm\)

Bài 39 (Sách bài tập - tập 2 - trang 93)

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD (h.26). 

Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau ?

Hướng dẫn giải

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Có thể bạn quan tâm