Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ôn tập hóa học đi thi đại học

495ef4332bf109ec919c4147c4661f55
Gửi bởi: Blog Hóa Học 7 tháng 5 2016 lúc 17:08 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 6:05 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 313 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Kieåm tra baøi cuõ.

1) Cho bieát hieän töôïng xaûy ra k
ngaâm moät laù saét vaøo dd axit HC
? Minh hoïa baèng phöông trình
phaûn öùng.

Xaûy ra söï aên moøn hoùa hoïc. Boït k
thoaùt ra luùc ñaàu nhieàu sau ñoù ít da
caùc boït khí naøy boïc kín laù saét, caûn
söï tieáp caän cuûa ion H+ vôùi caùc ngu
töû saét. Saét bò aên moøn chaäm.

Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2

2) Trong thí nghieäm treân neáu nhoû
vaøi gioït dd CuSO4 vaøo dd axit thì
hieän töôïng gì xaûy ra ? Vieát phöôn
trình phaûn öùng minh hoïa ?

Ñaàu tieân saét phaûn öùng vôùi Cu2+ tron
CuSO4 + Fe = FeSO4 +
Cu sinh ra baùm vaøo Fe .
Xaûy ra söï aên moøn ñieän hoùa.
Fe laø cöïc aâm : Fe – 2e = Fe 2+
Cu laø cöïc döông : 2H+ + 2e = H2

Saét bò aên moøn nhanh choùng, boït kh
hydro thoaùt ra nhieàu vaø nhanh.

KIM LOAÏI TRONG TÖÏ NHIE

Ña soá kim loaïi toàn taïi trong töï nhieân ôû
daïng hôïp chaát, chæ moät soá raát ít nhö vaøn
platin toàn taïi ôû traïng thaùi töï do. Nhöõng
khoaùng vaät vaø ñaát ñaù chöùa hôïp chaát cu
kim loaïi goïi laø quaëng.

Khoaùng vaät Florit (CaF2)

Quaëng saét trong töï nhieân

CuFeS2

Pyrit saét (FeS2)

Corindon (Al2O3 + …)

Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầy
đủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.