Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

KIỂM TRA 15 PHÚT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG VI

691437e1230f75c5a953744bf2df9a85
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 2 2018 lúc 5:29:06 | Được cập nhật: 18 tháng 4 lúc 23:42:03 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 573 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

101:ABAC DDC ACAS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA (15P).Đ CH NG IVỂ ƯƠTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN SẠ ỐTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.............................................................L p……ọ ớHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu nghi ph ng trình ươ2 33 12xx++ là: A. 1;4Tæ ö= +¥ç ÷è B. 1;4Tæ ö= ¥ç ÷è C. 1;3Tæ ö= +¥ç ÷è D. R= Câu 02: nghi ph ng trình ươ3 2x+ là: A. 4; 03T-é ù=ê úë B. [0; )T= +¥ C. (0; )T= +¥ D. 1;3Tæ ö= +¥ç ÷è Câu 03: Nghi ph ng trình ươ1 7x x- là: A. 4.x³ B. 4.x= C. 4.x=- D. 4.x£ Câu 04: nghi ph ng trình ươ44 4xx x<- là: A. R\\{4}. B. (4;+ ). C. D. (-¥ 4). Câu 05: ớ*nÎ¥ trong các tính ch sau,tính ch nào đúng?ấ A. 2.n na b< B. 2.0n na ba bb<ìÛ <í<î C. 22.nna b< D. 2.0n na ba ba<ìÛ <í>î Câu 06: ph ng trình nào sau đây ng ng nhau? ươ ươ ươ A. 0x- và 3) 1x x- B. 0x+ và 353 3xx x+ >- C. 0x+ và 2( 1)( 4) 0x x+ D. x+4 và 2( 4)( 3) 0x x+ Câu 07: Trong các tính ch sau,tính ch nào sai A. 0, 0.,a bac bda d> >ìÞ <í< <î B. 1.n na b+ +< C. .a ac bc< D. .a c< Câu 08: ph ng trình nào sau đây ng ng nhau?ặ ươ ươ ươ A. x+4 và 2( 4)( 3) 0x x+ B. 0x+ và 353 3xx x+ >- C. 0x- và 3) 1x x- D. 0x+ và 2( 1)( 4) 0x x+ Câu 09: nghi ph ng trình ươ44 4xx x<- là: A. (4;+ ). B. (-¥ 4). C. D. R\\{4}. Câu 10: nghi ph ng trình ươ4 53 10x xx x- +ìí- £î là: A. (2; 5] B. (2;+¥ C. (2;5) D. (-8;5] -----------------------H T----------------------Ế102:C ACA BAABCDS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA (15P).Đ CH NG IVỂ ƯƠTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN SẠ ỐTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :............................................................ p……ọ ớHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: ph ng trình nào sau đây ng ng nhau?ặ ươ ươ ươ A. x+4 và 2( 4)( 3) 0x x+ B. 0x+ và 2( 1)( 4) 0x x+ C. 0x+ và 353 3xx x+ >- D. 0x- và 3) 1x x- Câu ph ng trình nào sau đây không ng ng?ặ ươ ươ ươ A. 12 13 3xx x- >- và 0x- B. 22 1x x+ và 22 0x x- C. 0x+ và 21 111 1xx x+ >+ D. 0x- và 0x- Câu 03: Số nghi nguyên ph ng trình ươ33 256 32 12x xxxì+ +ïïí+ï> -ïî là A. 2. B. Vô C. 3. D. 1. Câu 04: nghi ph ng trình ươ2 33 12xx++ là: A. 1;3Tæ ö= +¥ç ÷è B. 1;4Tæ ö= ¥ç ÷è C. R= D. 1;4Tæ ö= +¥ç ÷è Câu 05: nghi ph ng trình ươ44 4xx x<- là: A. (-¥ 4). B. C. (4;+ ). D. R\\{4}. Câu 06: Nghi ph ng trình ươ1 7x x- là: A. 4.x³ B. 4.x£ C. 4.x= D. 4.x=- Câu 07: nghi ph ng trình ươ44 4xx x<- là: A. (-¥ 4). B. (4;+ ). C. D. R\\{4}. Câu 08: nghi ph ng trình ươ2 305 3xx->- là (a; b), khi đó tích a.b ng:ằ A. 59 B. 52 C. 25 D. 910 Câu 09: nghi ph ng trình ươ3 2x+ là: A. (0; )T= +¥ B. 4; 03T-é ù=ê úë C. [0; )T= +¥ D. 1;3Tæ ö= +¥ç ÷è Câu 10: ph ng trình nào sau đây không ng ng?ặ ươ ươ ươ A. 2( 2) 0x x+ và 0x+ B. 1x x- và (2 1) (2 1)x x+ C. 2( 2) 0x x+ và 0x+ D. 12 13 3xx x- <- và 0x- .102:C ACA BAABCD-----------------------H T----------------------Ế103:D DACB DACB DS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA (15P).Đ CH NG IVỂ ƯƠTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN SẠ ỐTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :............................................................ p……ọ ớHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: ph ng trình nào sau đây không ng ng?ặ ươ ươ ươ A. 22 1x x+ và 22 0x x- B. 0x- và 0x- C. 0x+ và 21 111 1xx x+ >+ D. 12 13 3xx x- >- và 0x- Câu 02: nghi ph ng trình ươ2 305 3xx->- là (a; b), khi đó tích a.b ng:ằ A. 59 B. 25 C. 910 D. 52 Câu nghi ph ng trình ươ2 33 12xx++ là: A. 1;4Tæ ö= +¥ç ÷è B. 1;4Tæ ö= ¥ç ÷è C. R= D. 1;3Tæ ö= +¥ç ÷è Câu 04: nghi ph ng trình ươ3 2x+ là: A. 4; 03T-é ù=ê úë B. (0; )T= +¥ C. [0; )T= +¥ D. 1;3Tæ ö= +¥ç ÷è Câu 05: Trong các tính ch sau,tính ch nào sai A. .a c< B. .a ac bc< C. 1.n na b+ +< D. 0, 0.,a bac bda d> >ìÞ <í< <î Câu 06: ớ*nÎ¥ trong các tính ch sau,tính ch nào đúng?ấ A. 2.0n na ba bb<ìÛ <í<î B. 22.nna b< C. 2.n na b< D. 2.0n na ba ba<ìÛ <í>î Câu 07: Số nghi nguyên ph ng trình ươ33 256 32 12x xxxì+ +ïïí+ï> -ïî là A. 3. B. Vô C. 2. D. 1. Câu 08: ph ng trình nào sau đây ng ng nhau? ươ ươ ươ A. 0x- và 3) 1x x- B. 0x+ và 353 3xx x+ >- C. x+4 và 2( 4)( 3) 0x x+ D. 0x+ và 2( 1)( 4) 0x x+ Câu 09: nghi ph ng trình ươ4 53 10x xx x- +ìí- £î là: A. (2;+¥ B. (2; 5] C. (2;5) D. (-8;5] Câu 10: ph ng trình nào sau đây không ng ng?ặ ươ ươ ươ A. 1x x- và (2 1) (2 1)x x+ B. 2( 2) 0x x+ và 0x+ .103:D DACB DACB C. 2( 2) 0x x+ và 0x+ D. 12 13 3xx x- <- và 0x- -----------------------H T----------------------Ế104:AAA DACC CBA GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA (15P).Đ CH NG IVỂ ƯƠTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN SẠ ỐTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :............................................................. p……ọ ớHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: nghi ph ng trình ươ4 53 10x xx x- +ìí- £î là: A. (2; 5] B. (2;+¥ C. (2;5) D. (-8;5] Câu 02: nghi ph ng trình ươ44 4xx x<- là: A. B. (-¥ 4). C. R\\{4}. D. (4;+ ). Câu 03: Số nghi nguyên ph ng trình ươ33 256 32 12x xxxì+ +ïïí+ï> -ïî là A. 3. B. Vô C. 1. D. 2. Câu Trong các tính ch sau,tính ch nào sai A. 1.n na b+ +< B. .a c< C. 0, 0.,a bac bda d> >ìÞ <í< <î D. .a ac bc< Câu 05: nghi ph ng trình ươ44 4xx x<- là: A. B. (4;+ ). C. R\\{4}. D. (-¥ 4). Câu 06: ph ng trình nào sau đây không ng ng?ặ ươ ươ ươ A. 22 1x x+ và 22 0x x- B. 0x+ và 21 111 1xx x+ >+ C. 12 13 3xx x- >- và 0x- D. 0x- và 0x- Câu 07: Nghi ph ng trình ươ1 7x x- là: A. 4.x£ B. 4.x=- C. 4.x³ D. 4.x= Câu 08: ph ng trình nào sau đây ng ng nhau? ươ ươ ươ A. 0x+ và 2( 1)( 4) 0x x+ B. 0x- và 3) 1x x- C. x+4 và 2( 4)( 3) 0x x+ D. 0x+ và 353 3xx x+ >- Câu 09: ph ng trình nào sau đây ng ng nhau?ặ ươ ươ ươ A. 0x- và 3) 1x x- B. x+4 và 2( 4)( 3) 0x x+ C. 0x+ và 353 3xx x+ >- D. 0x+ và 2( 1)( 4) 0x x+ Câu 10: ớ*nÎ¥ trong các tính ch sau,tính ch nào đúng?ấ A. 2.0n na ba ba<ìÛ <í>î B. 22.nna b< C. 2.n na b< D. 2.0n na ba bb<ìÛ <í<î104:AAA DACC CBA-----------------------H T----------------------Ế105: DABB BCC CCAS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA (15P).Đ CH NG IVỂ ƯƠTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN SẠ ỐTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :........................................................... p……ọ ớHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: ph ng trình nào sau đây ng ng nhau?ặ ươ ươ ươ A. 0x+ và 2( 1)( 4) 0x x+ B. 0x- và 3) 1x x- C. 0x+ và 353 3xx x+ >- D. x+4 và 2( 4)( 3) 0x x+ Câu 02: ph ng trình nào sau đây không ng ng?ặ ươ ươ ươ A. 12 13 3xx x- <- và 0x- B. 1x x- và (2 1) (2 1)x x+ C. 2( 2) 0x x+ và 0x+ D. 2( 2) 0x x+ và 0x+ Câu 03: Nghi ph ng trình ươ1 7x x- là: A. 4.x=- B. 4.x³ C. 4.x= D. 4.x£ Câu 04: nghi ph ng trình ươ44 4xx x<- là: A. (4;+ ). B. C. (-¥ 4). D. R\\{4}. Câu nghi ph ng trình ươ3 2x+ là: A. (0; )T= +¥ B. [0; )T= +¥ C. 4; 03T-é ù=ê úë D. 1;3Tæ ö= +¥ç ÷è Câu 06: nghi ph ng trình ươ2 305 3xx->- là (a; b), khi đó tích a.b ng:ằ A. 59 B. 25 C. 52 D. 910 Câu 07: nghi ph ng trình ươ44 4xx x<- là: A. (4;+ ). B. (-¥ 4). C. D. R\\{4}. Câu 08: nghi ph ng trình ươ4 53 10x xx x- +ìí- £î là: A. (2;+¥ B. (2;5) C. (2; 5] D. (-8;5] Câu 09: nghi ph ng trình ươ2 33 12xx++ là: A. 1;3Tæ ö= +¥ç ÷è B. 1;4Tæ ö= ¥ç ÷è C. 1;4Tæ ö= +¥ç ÷è D. R= Câu 10: ph ng trình nào sau đây ng ng nhau? ươ ươ ươ A. x+4 và 2( 4)( 3) 0x x+ B. 0x+ và 353 3xx x+ >- C. 0x+ và 2( 1)( 4) 0x x+ D. 0x- và 3) 1x x- -----------------------H T----------------------Ế106:C DAACDC BAAS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA (15P).Đ CH NG IVỂ ƯƠTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN SẠ ỐTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :............................................................. p……ọ ớHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: ớ*nÎ¥ trong các tính ch sau,tính ch nào đúng?ấ A. 2.0n na ba ba<ìÛ <í>î B. 2.0n na ba bb<ìÛ <í<î C. 2.n na b< D. 22.nna b< Câu 02: ph ng trình nào sau đây không ng ng?ặ ươ ươ ươ A. 1x x- và (2 1) (2 1)x x+ B. 2( 2) 0x x+ và 0x+ C. 2( 2) 0x x+ và 0x+ D. 12 13 3xx x- <- và 0x- Câu 03: Trong các tính ch sau,tính ch nào sai A. .a ac bc< B. 1.n na b+ +< C. 0, 0.,a bac bda d> >ìÞ <í< <î D. .a c< Câu 04: ph ng trình nào sau đây không ng ng?ặ ươ ươ ươ A. 22 1x x+ và 22 0x x- B. 0x- và 0x- C. 12 13 3xx x- >- và 0x- D. 0x+ và 21 111 1xx x+ >+ Câu 05: Số nghi nguyên ph ng trình ươ33 256 32 12x xxxì+ +ïïí+ï> -ïî là A. Vô B. 1. C. 3. D. 2. Câu nghi ph ng trình ươ3 2x+ là: A. 4; 03T-é ù=ê úë B. (0; )T= +¥ C. 1;3Tæ ö= +¥ç ÷è D. [0; )T= +¥ Câu 07: ph ng trình nào sau đây ng ng nhau?ặ ươ ươ ươ A. 0x+ và 2( 1)( 4) 0x x+ B. 0x+ và 353 3xx x+ >- C. x+4 và 2( 4)( 3) 0x x+ D. 0x- và 3) 1x x- Câu 08: nghi ph ng trình ươ2 33 12xx++ là: A. 1;4Tæ ö= ¥ç ÷è B. 1;4Tæ ö= +¥ç ÷è C. R= D. 1;3Tæ ö= +¥ç ÷è Câu 09: nghi ph ng trình ươ2 305 3xx->- là (a; b), khi đó tích a.b ng:ằ A. 52 B. 59 C. 910 D. 25 .106:C DAACDC BAACâu 10: nghi ph ng trình ươ44 4xx x<- là: A. B. (4;+ ). C. (-¥ 4). D. R\\{4}.