Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 12 Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại

ab842c39b361ae329c28d675f4d7dd7e
Gửi bởi: hoangkyanh0109 30 tháng 8 2017 lúc 1:39:43 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 16:56:49 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 363 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

LUY PỆ 1.C kim lo iấ ạC oấ nguyên tửC oấ tinh thểLiên kim lo iạ Nguyên các n/t kim lo ạcó ngoài cùng ít (1,2,3e)ố ớTrong tinh th kim lo ,n/t và ion kim lo ạn nh ng nút ng tinh th .Các ểhóa tr chuy đng do trong ng tinh ạthểlà liên đc hình thành gi các ượ ữn/t và ion kim lo trong ng tinh th ểdo tham gia các doự LUY PỆ ẬI. KI TH NHẾ Ớ1.C kim lo :ấ ạ2. Tính ch lý chung kim ủlo i:ạ Tính ch lý chung kim lo là:ấ ạA. Tính ng, tính đi n, tính nhi t, ệcó ánh kimB. Tính o, tính nhi t, tính đi n, ệcó ánh kimC. rèn, dát ng, kéo i, có ánh ợkimD. Tính o, kh ng riêng n, nhi ượ ộnóng ch caoả Nh ng tính ch lý chung ủkim lo gây nên ch i:ạ ởA. ng tinh th kim lo iấ ạB. Kh ng riêng kim lo iố ượ ạC. Tính ch kim lo iấ ạD. Các electron do trong tinh th kim ểlo iạ LUY PỆ ẬI. KI TH NHẾ Ớ1. Tính ch lý chung kim ủlo i:ạ­ o, đi n, nhi t, có ánh kimẻ ệ­ Nguyên nhân ch u: Do các electron ết do trong tinh th kim lo gây nên.ự LUY PỆ ẬI. KI TH NHẾ Ớ1. Tính ch lý chung kim ủlo i:ạ2. Tính ch hóa chung kim ủlo i:ạ Cho các ph ng sau: ứ4Al 3O2 2Al2 O3Fe 2HCl FeCl2 H2Vai trò Al, Fe trong các ph ng trên ứlà:A. Ch oxi hóaấB. Ch khấ ửC. là ch kh là ch oxi hóaừ ấD. Không xác đnh đcị ượ 30 Tính ch đc tr ng kim lo là ạtính kh vì:ửA. Nguyên kim lo có 5, 6, electron ạl ngoài cùngớB. Nguyên kim lo có kh năng ảnh electron nên hình nậ ềC. Các electron hóa tr nguyên ửkim lo liên nhân nên ễtách kh nguyên tỏ ửD. Nguyên kim lo có âm đi ệl nớ LUY PỆ ẬI. KI TH NHẾ Ớ1. Tính ch lý chung kim lo i:ấ ạ2. Tính ch hóa chung kim lo i:ấ ạ­ Tính kh n+ ne­ Nguyên nhân: Các electron hóa tr ủnguyên kim lo liên ạnhân nên tách kh nguyên iôn ạd ngươ