Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học 10 bài 5: Prôtêin

c64036d27ebe97d8d6eb1b6e778948de
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 21 tháng 9 2018 lúc 21:07:54 | Được cập nhật: 24 tháng 1 lúc 17:22:25 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 432 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 10 bài 5: Prôtêinả ọTr câu Sinh 10 Bài trang 25:ả sao chúng ta ăn prôtêin các ngu nạ ồth ph khác nhau.ự ẩTr i:ả ờVì th ng không ng các axit amin mà ph bên ngoài.ơ ườ ượ ừKhi Pro vào các enzim phân gi thành các axit amin th raượ ượ ạlo protein thù cho th ng i. lo th ph ch ch lo axitạ ườ ạamin nh nh nên cung axit amin cho ng protein thì nấ ượ ầb sung nhi ngu th ph khác nhau.ổ ẩCâu trang 25 Sinh 10:ọ trúc prôtêin thay i, ví axit aminế ụnày ng axit amin khác thì ch năng prôtêin có thay không? Gi thích.ằ ảTr i:ả ờ- trúc protein thay i, ví axit amin này ng axit amin khác thìế ằch năng protein đó có th thay i.ứ ổ- Vì khi thay th axit amin nên protein khác, protein này có th cùng ho cổ ặkhác nhau ch năng.ề ứCâu trang 25 Sinh 10ọ Nêu vài lo prôtêin trong bào ng và cho bi cácộ ườ ếch năng chúng.ứ ủTr i:ả ờ- Prôtêin trong th ng có nhi lo (côlagen, prôtêin hêmôglôbin, kháng th ,ơ ườ ểcác enzim, các th th trong bào....).ụ ế- Côlagen tham gia nên các mô liên nên bào và th Hêmôglôbinấ ểcó vai trò chuy Oậ ể2 và CO2 Prôtêin histon nên ch nhi c. Hoocmônấ ắinsulin đi hòa ng ng trong máu. Kháng th inteferon th ch ng tácề ượ ườ ốnhân gây nh.ệCâu trang 25 Sinh 10:ọ nh n, m, ng trâu, tóc, th gà và th uơ ềđ prôtêin nh ng chúng khác nhau nhi tính. vào ki nượ ếth trong bài, em hãy cho bi khác nhau đó là do đâu?ứ ựTr i:ả ờC th sinh 20 lo axit amin khác nhau. Các axit amin nàyơ ượ ạđ khác nhau, thành ph khác nhau và ng khác nhau ra vô sượ ượ ốprôtêin khác nhau trúc và ch năng. Do nên nh n, m, ng trâu, tóc,ề ừth gà và th prôtêin nh ng chúng khác nhau nhi cị ượ ặtính.DOC24.VN