Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

3045689b70191f3d7bfe046122509985
Gửi bởi: đề thi thử 11 tháng 5 2017 lúc 18:30 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 14:06 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 287 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": S? GD&?T TPHCM KI?M TRA H?C K 2 - N?M H?C 2016 - 2017
TR??NG THPT TR?N H?NG ??O Mn: Sinh h?c - L?P 10
Th?i gian lm bi: 45 pht

MA TR?N ?? KI?M TRA
N?I DUNG - CH? ??
M?C ??
T?NG ?I?M

Nh?n bi?t
Thng hi?u
V?n d?ngPhn
bo
Bi 18: Chu k? t? bo v qu trnh nguyn phn
Cu 2: 1d
Cu 9: 0,25d
Cu 5: 1d
Cu 8: 1d

3,25 d

Bi 19: Gi?m phn
Cu 3: 1d1
Sinh
h?c
vi
sinh
v?t
Bi 22: Dinh d??ng, chuy?n ha v?t ch?t v n?ng l??ng ? Vi sinh v?t
Cu 1: 1d
Cu 9: 0,25 d1,25d

Bi 25: Sinh tr??ng c?a Vi sinh v?t
Cu 4: 2d
Cu 6: 1d
Cu 7: 1d

4d

Bi 29: C?u trc cc lo?i virut
Cu 9: 0,5d0,5d
T?NG ?I?M
6d
2d
2d

10d?? THI H?C K? II
Mn: SINH H?C - KH?I 10
Ngy thi: 27/04/ 2017
Th?i gian lm bi: 45 pht
Cu 1: Nu khi ni?m vi sinh v?t. (1 ?i?m)
Cu 2: Trnh by k?t qu? c?a qu trnh nguyn phn. (1 ?i?m)
Cu 3: Nu ngh?a c?a qu trnh gi?m phn. (1 ?i?m)
Cu 4: Phn bi?t mi tr??ng nui c?y lin t?c v mi tr??ng nui c?y khng lin t?c. ( 2?)
Cu 5: ?i?u g s? x?y ra n?u ? k gi?a c?a nguyn phn, thoi phn bo b? ph h?y?(1?)
Cu 6: Trong nui c?y khng lin t?c nn d?ng l?i ? pha no ?? thu ???c s? l??ng vi sinh v?t t?i ?a? V sao?(1 ?i?m)
Cu 7: Sau m?t gi?, qu?n th? Ecoli c 512 t? bo. H?i s? t? bo ban ??u c?a qu?n th? Ecoli l bao nhiu? Bi?t r?ng c? 20 pht Ecoli phn chia m?t l?n.(1 ?i?m)
Cu 8. C 5 t? bo sinh d??ng, m?i t? bo nguyn phn 4 l?n lin ti?p. H?i s? t? bo con ???c t?o thnh l bao nhiu? (1 ?i?m)
Cu 9: Ch thch ? cho cu c n?i dung ?ng v S cho cu c n?i dung sai. (1?i?m):

STT
Nh?n ??nh
?/S
1
Sinh v?t d? d??ng c kh? n?ng oxi ho cc h?p ch?t v c? ??n gi?n ?? thu n?ng l??ng v dng CO2 lm ngu?n cacbon.

2
C?u t?o c?a virut tr?n g?m c li axt nuclic (ch? ch?a ADN ho?c ARN) v v? ngoi (l l?p photpholipit kp v prtin).

3
Chu k t? bo g?m 2 giai ?o?n: K trung gian (gi?a 2 l?n phn bo) v qu trnh nguyn phn.

4
Trong t? nhin virut c th? t?n t?i ??c l?p m khng c?n n?m trong t? bo.


------------- H?t ------------

S? GD&?T TPHCM KI?M TRA H?C K 2 - N?M H?C 2016 - 2017
TR??NG THPT TR?N H?NG ??O Mn: Sinh h?c - L?P 10
Th?i gian lm bi: 45 pht

?P N V THANG ?I?M
CU
N?i dung
?i?m
1
Nu khi ni?m vi sinh v?t.
L t?p h?p cc sinh v?t thu?c nhi?u gi?i, c chung ??c ?i?m:
+ Kch th??c hi?n vi. ? 0,25d
+ H?p th? v chuy?n ho ch?t dinh d??ng nhanh ? 0,25d
+ Sinh tr??ng v sinh s?n nhanh ? 0,25d
+ Phn b? r?ng v c kh? n?ng thch ?ng cao v?i mi tr??ng s?ng. ? 0,25d

1,0
2
Trnh by k?t qu? c?a qu trnh nguyn phn.
T? 1 t? bo m? ban ??u (2n) sau 1 l?n nguyn phn t?o ra 2 t? bo con c b? NST gi? nguyn
M?i 0,25d

1,0
3
Nu ngh?a c?a qu trnh gi?m phn.
+ L c? ch? pht sinh giao t? ? loi sinh s?n h?u tnh. ? 0,25
+ Nh? s? k?t h?p 3 qu trnh nguyn phn, gi?m phn v th? tinh m b? NST ??c tr?ng c?a loi sinh s?n h?u tnh ???c duy tr ?n ??nh qua cc th? h?. ? 0,25d
+ Hi?n t??ng cc NST kp trao ??i cho ? K ??u 1 l c? s? t?o nn s? ?a d?ng cc lo?i giao t? ? t?o nhi?u bi?n d? t? h?p? lm nguyn li?u cho ti?n ha v ch?n gi?ng ? 0,5 d


1d
4

Phn bi?t mi tr??ng nui c?y lin t?c v mi tr??ng nui c?y khng lin t?c.
?i?m phn bi?t
Mi tr??ng nui c?y khng lin t?c
Mi tr??ng nui c?y lin t?c
Khi ni?m
- khng ???c b? sung ch?t dinh d??ng m?i
- khng ???c l?y ?i cc s?n ph?m chuy?n ho
- ???c b? sung th??ng xuyn ch?t dinh d??ng
- l?y ra m?t l??ng d?ch nui c?y t??ng ???ng
??c ?i?m
Qu?n th? VSV sinh tr??ng theo 4 pha:
Ti?m pht, Lu? th?a, Cn b?ng,Suy vong
Qu?n th? VSV sinh tr??ng ? pha l?y th?a trong th?i gian di, m?t ?? VSV t??ng ??i ?n ??nh.
?ng d?ng
Nghin c?u s? sinh tr??ng c?a qu?n th? VSV
S?n xu?t sinh kh?i, s?n xu?t cc ho?t tnh sinh h?c

0,5d
0,5d


0,5d

0,5d

5
?i?u g s? x?y ra n?u ? k gi?a c?a nguyn phn, thoi phn bo b? ph h?y?
Cc NST khng th? di chuy?n v? 2 c?c c?a t? bo v t?o ra cc t? bo t? b?i
Ho?c
N?u thoi phn bo b? phn h?y m cc NST ? ???c nhn ?i th cc nhi?m s?c t? s? khng th? di chuy?n v? cc t? bo con v t?o ra cc t? bo t? b?i.

1d
6
Trong nui c?y khng lin t?c nn d?ng l?i ? pha no ?? thu ???c s? l??ng vi sinh v?t t?i ?a? V sao
Pha cn b?ng. (0,5?)
V s? l??ng t? bo sinh ra b?ng s? l??ng t? bo ch?t ?i. (0,5?)

1d
7
Sau m?t gi?, qu?n th? E.coli c 512 t? bo. H?i s? t? bo ban ??u c?a qu?n th? Ecoli l bao nhiu? Bi?t r?ng c? 20 pht Ecoli phn chia m?t l?n
n = t/g = 60/ 20 = 3 (0,5?)
Nt= No. 2n? No= Nt / 2n = 512/23 =64 t? bo.(0,5?)

1d
8
C 5 t? bo sinh d??ng, m?i t? bo nguyn phn 4 l?n lin ti?p. H?i s? t? bo con ???c t?o thnh l bao nhiu?
? 5. 24 = 80 ( t? bo)

9